KOMUNÁLNA poisťovňa pomáha samosprávam viac ako 25 rokov

Funkcia starostu či primátora prináša so sebou veľkú zodpovednosť.

Preto je dobré mať po svojom boku spoľahlivého partnera, ktorý vám bude oporou aj v neľahkých situáciách. KOMUNÁLNA poisťovňa už viac ako 25 rokov pomáha samosprávam a ich občanom úspešne zvládať neočakávané udalosti a chrániť všetko cenné. Pozíciu lídra v segmente poistenia miest a obcí potvrdzuje aj exkluzívna spolupráca so Združením miest a obcí a Slovenska, ktorá bude trvať počas ďalšieho 5-ročného obdobia.

Majetok obce v dobrých rukách

Poistenie obecného majetku zabezpečuje komplexnú ochranu voči živelným udalostiam, ako sú povodne, požiare či víchrice. Poistná ochrana sa vzťahuje na hnuteľný i nehnuteľný majetok obce, napr. budovy, garáže, sklady, pomníky, sochy, rôzne cennosti a iné. Poistenie môže uzavrieť nielen vlastník nehnuteľností či predmetov, ale aj ten, kto ich prevzal za účelom poskytovania služieb. K poisteniu, ktoré kryje škody spôsobené vrtochmi počasia, je možnosť dojednať si aj doplnkové poistenia – napr. poistenie pre prípad úmyselného poškodenia, zničenia či krádeže, ktoré zabezpečí majetok obcí v prípade vandalizmu. Vďaka poisteniu bude život obyvateľov obce, ktorú vediete, v prípadne nepredvídateľnej udalosti o niečo jednoduchší.

Poistenie zodpovednosti

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu je v dnešnej dobe nesmierne dôležité a platí to aj v prípade miest a obcí. Či už ide o bežné aktivity obce alebo veľké modernizačné a investičné projekty, aj napriek dôkladnému plánovaniu a organizácii sa môže prihodiť čokoľvek. Okrem toho, KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody spôsobenej mestu alebo obci v súvislosti s výkonom ich funkcie. Poistenie dokáže zároveň ochrániť pridelený rozpočet, a to napr. v prípade, ak by sa preukázala zodpovednosť za škody spôsobené pri realizácii výstavby, údržbe komunikácií, zabezpečovaní verejnoprospešných prác alebo investičnej činnosti obce v prospech potrieb občanov.

V obciach ako doma

Už od začiatku svojho vzniku sa KOMUNÁLNA poisťovňa špecializuje na poisťovanie obecného majetku. Široká ponuka poistení sa dokáže flexibilne prispôsobiť nielen individuálnym potrebám zástupcov miest a obcí, ale aj obecnému rozpočtu. So Združením miest a obcí Slovenska spolupracuje KOMUNÁLNA poisťovňa už od roku 2006.

Sledujte nás na sociálnych sieťach