Životné poistenie – Provital Kapitál

Kým sme plní síl, zdraví a máme prácu, je dobré myslieť na budúcnosť. Vytvorme si finančný vankúš, ktorý dokáže stlmiť dopady prípadných nepríjemných životných situácií a s nimi súvisiacich výdavkov.

Pretože mať istotu je to, na čom záleží.

Zivotne poistenie Provital Kapitál - financna rezerva pre vas rodinny rozpocet

So životným poistením Provital Kapitál si môžete našetriť „železnú“ rezervu potrebnú pre budúce potreby súvisiace so zvýšenými nákladmi na domáci rozpočet. Vyplatené poistné využijete ako prilepšenie napríklad pri odchode do dôchodku, pri osamostatnení sa vášho dieťaťa, kúpe bytu, domu, chaty či vysnívanej dovolenky. Rovnako poslúži aj ako finančné zabezpečenie blízkych v prípade smrti poisteného.

Poistenie Provital Kapitál poskytuje tieto výhody

 • Poistenie je vhodné už od 15. roku života s možnosťou výberu krytia pre prípad dožitia či pre prípad dožitia alebo smrti.
 • Výber a kombinácia rôznych druhov pripoistení so zľavou 2,5 % na každé jedno. V závislosti od počtu pripoistení sa celková zľava môže vyšplhať až do výšky 25 %.
 • Poistený si môže vybrať jeden z balíkov pripoistení so zľavou 15 %, a to bez skúmania zdravotného stavu.
 • Možnosť uhradiť mimoriadne poistné kedykoľvek počas doby trvania poistenia.
 • Zľava z poistného pri mesačnej, štvrťročnej alebo polročnej platbe inkasom.

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie Provital Kapitál je vhodné pre každého s minimálnym vekom 15 rokov. Odporúčame ho ľuďom, ktorí majú záujem si vytvoriť finančnú rezervu do budúcnosti alebo zabezpečiť svojich blízkych v prípade úmrtia.

Čo mám poistené v rámci Provital Kapitál?
Ide o poistenie, v ktorom si môžete vybrať medzi dvoma rizikami, a to pre prípad dožitia či pre prípad dožitia alebo smrti.

 • Pri poistení pre prípad dožitia získate na konci poistenia dojednanú poistnú sumu, resp. ak počas tejto doby nastane smrť, oprávneným osobám vyplatíme uhradené poistné bez poistného za pripoistenia.
 • Pri poistení pre prípad dožitia alebo smrti vám na konci poistenia vyplatíme dojednanú poistnú sumu, príp. vyplatíme dojednanú poistnú sumu oprávneným osobám v prípade smrti.

Poistenie si môžete doplniť o rôzne pripoistenia, ktoré reagujú na najčastejšie životné situácie, ako aj o investičné životné pripoistenie, ktoré umožňuje získať vyššie zhodnotenie vašich investovaných finančných prostriedkov.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Najnižší vstupný vek poisteného je 15 rokov, najvyšší 65 rokov pri poistení pre prípad dožitia alebo smrti a 75 rokov pri poistení pre prípad dožitia. Pri Provital Kapitál si sami určíte termín, kedy má vaše poistenie skončiť. Jeho minimálna dĺžka trvania je 10 rokov.

Ako sa mám poistiť?
Poistenie Provital Kapitál uzatvoríte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie Provital Kapitál zaniká uplynutím poistnej doby, v prípade úmrtia poisteného, predčasným zrušením poistenia alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Okrem základného poistenia si môžete dopriať ešte väčšiu istotu a ochranu v prípade nepriazne osudu prostredníctvom nasledovných pripoistení.

Ak sa počas trvania pripoistenia budete liečiť z dôvodu úrazu minimálne 15 dní, vyplatíme vám príslušné percento z poistnej sumy podľa konkrétneho telesného poškodenia ohodnoteného v oceňovacích tabuľkách. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 50 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak vám počas doby trvania pripoistenia bude diagnostikovaná niektorá z nižšie uvedených chorôb, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 60. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 50 000 eur.

 • srdcový infarkt
 • cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • rakovina (zhubný novotvar)
 • chronické zlyhanie obličiek
 • úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • slepota
 • infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS
 • nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien
 • hluchota
 • skleróza multiplex
 • Parkinsonova choroba
 • AIDS (profesné ochorenie)
 • choroba postihujúca motorické neuróny
 • závažné psychické poruchy (bipolárna efektívna porucha, obcesívno-kompulzívna porucha)
 • cudzokrajné/ exotické choroby (meningoková meningitída, Japonská encefalitída, Trypanosomiáza – spavá choroba)
 • popáleniny
 • Diabetes Mellitus I. typu
 • nezhubný nádor mozgu
 • kóma

Ak počas trvania pripoistenia utrpíte úraz s trvalými následkami, vyplatíme vám buď príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy alebo príslušné percento z poistnej sumy s progresívnym plnením do výšky 350 %. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 350 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak sa v dôsledku choroby alebo úrazu stanete práceneschopným, vyplatíme vám denné odškodné za čas práceneschopnosti. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je päť eur, maximálne 50 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

V prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu alebo choroby vám vyplatíme dennú náhradu za pobyt v nemocnici. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného (pripoistenie Hospitalizácia), resp. do 75. roku veku poisteného (pripoistenie Hospitalizácia následkom úrazu). Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je päť eur, maximálna 100 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak absolvujete chirurgický zákrok, vyplatíme vám príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy. Výška poistného plnenia bude odvodená z tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 500 eur, maximálna 35 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak sa stanete následkom úrazu práceneschopným na dlhšie ako 90 dní, vyplatíme vám ako kompenzáciu dohodnutú sumu vo forme mesačnej výplaty, resp. v závislosti od počtu dní jej alikvótnu časť. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je päť eur, maximálne 500 eur.

V prípade, že sa vám stane úraz, ktorý povedie až k trvalej invalidite, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu po častiach v priebehu piatich rokov. Invalidita vám musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 70 % v porovnaní so zdravou osobou. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 35 000 eur.

V prípade, že vám Sociálna poisťovňa prizná plnú invaliditu z choroby alebo úrazu, budete ako poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu.

V prípade smrti poisteného následkom úrazu vyplatíme dohodnutú poistnú sumu oprávnenej osobe. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 350 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Okrem možnosti uzatvoriť jednotlivé pripoistenia samostatne vám ponúkame štyri balíky pripoistení so zľavou 15 %. Vyberte si podľa vašich finančných možností.

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

2 000 eur

1,70 eur

Trvalé následky úrazu

2 000 eur

2,99 eur

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 eur

20,83 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

10 eur

11,02 eur

Spolu

 

36,54 eur

Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

5 000 eur

4,25 eur

Trvalé následky úrazu

5 000 eur

7,48 eur

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 eur

20,83 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

20 eur

22,03 eur

Spolu

 

54,59 eur

Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

10 000 eur

8,50 eur

Trvalé následky úrazu

10 000 eur

14,96 eur

Čas nevyhnutného liečenia

3 000 eur

31,24 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

30 eur

33,05 eur

Spolu

 

87,75 eur

Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

15 000 eur

12,75 eur

Trvalé následky úrazu

15 000 eur

22,44 eur

Čas nevyhnutného liečenia

5 000 eur

52,06 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

32 eur

35,25 eur

Spolu

 

122,50 eur

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Je len na vás, akú periodicitu platby si vyberiete. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo inkasom z účtu poistníka. V prípade platby inkasom z účtu, vám ponúkame ďalšiu zľavu z poistného, ak platíte mesačne, štvrťročne alebo polročne.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ju čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený, resp. zákonný zástupca za maloletého poisteného. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
V prípade poistenia a pripoistení k produktu Provital Kapitál je potrebné poistnú udalosť oznámiť poisťovni bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach