Informácie k fondom

VIG profit 150

ISIN pre tranžu 02.05.2013 o 00.00 hod. je AT0000A10B32.
ISIN pre tranžu 04.09.2013 o 00.00 hod. je AT0000A11EA4.
ISIN pre tranžu 27.12.2013 o 00.00 hod. je AT0000A14J63.

VIG profit 142

ISIN pre tranžu 02.05.2014 o 00.00 hod. je AT0000A17CQ1.
ISIN pre tranžu 02.09.2014 o 00.00 hod. je AT0000A19HS2.
ISIN pre tranžu 23.12.2014 o 00.00 hod. je AT0000A1BD32.

VIG profit 130

ISIN pre tranžu 02.06.2015 o 00.00 hod., 26.06.2015 o 00.00 hod. a 16.09.2015 o 00.00 hod. je AT0000A1FGQ0.
ISIN pre tranžu 02.12.2015 o 00.00 hod. a 29.12.2015 o 00.00 hod. je AT0000A1HQ49.

VIG profit 127

ISIN pre tranžu 29.06.2016 o 00.00 hod. a 29.09.2016 o 00.00 hod. je AT0000A1LLD6.

NovaGarant 2021

ISIN pre tranžu 27.09.2017 o 00.00 hod. je SK4120011933.

ProfiGarant 2021

ISIN pre tranžu 09.06.2017 o 00.00 hod. je SK4120012162.

Invest 2027

ISIN pre tranžu 14.12.2017 o 00.00 hod., 14.03.2018 o 00.00 hod. a 14.09.2018 o 00.00 hod. je SK4120013244.


Zoznam aktuálne predávaných fondov

ISIN:SK3110000518
Typ fondu: zmiešaný fond
Zameranie fondu: Správcovská spoločnosť investuje majetok vo Fonde do podielových listov podielového fondu s názvom YOU INVEST active (hlavný fond), a to minimálne 85 % a maximálne 100 % majetku vo Fonde a doplnkového likvidného majetku, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch. Hlavný fond je strešný fond, ktorého investičným cieľom je kapitálový rast majetku pri miernej volatilite. Hlavný fond investuje minimálne 66 % majetku do podielových listov dlhopisových a akciových podielových fondov, bez regionálneho alebo sektorového obmedzenia. Podiel rizikových investícií, ktorými sa rozumejú akcie a dlhopisy s vysokými výnosmi, môže predstavovať maximálne 100 % majetku v hlavnom fonde. Podiel tejto rizikovej zložky sa priebežne aktívne riadi.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3110000328
Typ fondu: dlhopisový fond
Zameranie fondu: Fond investuje peňažné prostriedky najmä do štátnych dlhopisov so strednou dobou splatnosti a nástrojov peňažného trhu, pričom sa z regionálneho hľadiska zameriava najmä na Slovenskú republiku a krajiny Strednej a Východnej Európy. Vo fonde sa môžu nachádzať aj dlhopisy v investičnom stupni ratingu, v menšej miere aj v neinvestičnom stupni ratingu, vydané finančnými inštitúciami a obchodnými spoločnosťami so sídlom v Európe.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3110000377
Typ fondu: akciový fond
Zameranie fondu: Fond investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich fundamentálnych parametrov a nastavenia ich obchodných modelov s cieľom dosiahnuť vo fonde dodatočný výnos vyplývajúci z výberu jednotlivých akciových titulov s nadštandardným potenciálom výnosu. Strategický podiel akcií vo Fonde predstavuje 100 %.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU1882445569
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Tento Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte najmä prostredníctvom investovania do akcií spoločností so sídlom alebo výkonom väčšiny obchodnej činnosti v Čínskej ľudovej republike a tých, ktoré sú kótované na tamojších burzách alebo v Hongkongu.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU1883867761
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu počas odporúčanej doby držby investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré majú hlavné sídlo alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v Rusku. Investičný správca využíva celkové údaje týkajúce sa trhu a základnú analýzu jednotlivých emitentov s cieľom identifikovať akcie s vynikajúcimi dlhodobými vyhliadkami. Akumulačná trieda automaticky udržuje a reinvestuje všetky súvisiace príjmy v rámci podfondu, a tým akumuluje hodnotu ceny akumulačných akcií.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0557854147
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Dosiahnutie dlhodobého rastu kapitálu. Konkrétne sa podfond snaží počas odporúčanej doby držania prekonať (po príslušných poplatkoch) index MSCI AC Asia ex Japan. Fond nemá za cieľ kopírovať referenčný ukazovateľ a preto sa od neho môže výrazne odlišovať. Investičný tím aktívne riadi koncentrované portfólio podfondu kombinovaním stratégií zhora nadol a zdola nahor: geografické prideľovanie a výber akcií na základe rastového potenciálu a oceňovania.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0080749848
Typ fondu: zmiešaný
Zameranie fondu:
- Konzervatívny prístup poskytujúci umiernený rast.
- Aspoň 70% fondu investovaných do škály globálnych aktív denominovaných v eurách alebo s dôrazom na euro.
- Má voľnosť pri investovaní mimo základných teritórií, trhových sektorov a tried aktív.
- Investuje do dlhopisov podnikov, vlád a iných entít.
- Môže investovať do derivátov z dôvodu zníženia nákladov, rizika a pod.
- Výnosy sú akumulované v cene podielu.
- Tento fond nie je vhodný pre podielnikov s horizontom investície kratším ako 5 rokov.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0251130802
Typ fondu: dlhopisový
Zameranie fondu: Dôraz sa kladie na selekciu mena metódou zdola nahor, hĺbkovú previerku a na zabezpečenie adekvátnej likvidity a diverzifikácie v dôsledku asymetrického charakteru návratnosti výnosových dlhopisov. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvýšenia výkonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičným cieľom bola aj naďalej prvoradá. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych široko diverzifikovaných investičných pozícií.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0049112450
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Dale Nicholls využíva prístup výberu akcií metódou zdola nahor, pričom sa zameriava na spoločnosti ponúkajúce najlepšie hodnoty vo vzťahu k ich dlhodobým vyhliadkam rastu, návratnosti kapitálu a kvalite manažmentu. Pri posudzovaní spoločnosti ju pravidelne navštevuje, aby pochopil, ako sa každý z tých činiteľov časom zmení, a tiež aby určil riziká špecifické pre danú spoločnosť. Dale obľubuje najmä podniky s udržateľnou konkurenčnou výhodou, obzvlášť malé a stredné podniky, ktorých potenciálna hodnota ešte celkom nebola ocenená trhom.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:<

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0050427557
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Alex Duffy a Angel Ortiz spoločne spravujú portfólio a obaja sa riadia obozretným prístupom výberu akcií metódou zdola nahor. Sledujú základnú výskumnú filozofiu, pričom hľadajú hodnoty, ktoré sú trhom podcenené. Obaja uprednostňujú spoločnosti s dominantnou pozíciou na trhu, s dobrou bilanciou a s potenciálom splniť a zvýšiť voľný peňažný tok pre svojich akcionárov. Alex a Angel sú zodpovední za niektoré priemyselné odvetvia, ale bez ich vzájomnej zhody nie je možné podniknúť žiadne kroky. To zaručí, že do portfólia sú zahrnuté len tie najpresvedčivejšie návrhy.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0237697510
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Základnou filozofiou Dirka Philippu je investovať do majetkových cenných papierov s atraktívnym ocenením. Vyhľadáva anomálie ocenenia vzhľadom na históriu, kolegov alebo v porovnaní s inými regiónmi; tieto majetkové cenné papiere často prešli obdobím nedostatočného výkonu s pripisovanou nízkou hodnotou ich potenciálu zotavenia a preto existuje silný relatívny potenciál rastu hodnoty. Dirk okrem toho vyhľadáva kvalitu za rozumnú cenu. Tieto spoločnosti dosahujú vynikajúci rast v dôsledku dobrých rozhodnutí o rozložení kapitálu, ich manažment má požadované schopnosti na generovanie vysokých výnosov pre akcionárov a spoločnosť dokáže vykazovať rast dlhšie v porovnaní s odhadmi trhu.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0238202427
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Victoire de Trogoff má v úmysle investovať do spoločností, u ktorých je predpoklad vyššieho návratu investovaného kapitálu, než aký očakáva trh. Vyhľadáva spoločnosti, u ktorých trh podceňuje zachovanie dlhodobých návratov a tiež spoločnosti, v ktorých vnútorné zmeny budú spúšťačmi zvýšenia výnosov. Victoire tiež hľadá akcie, ktoré boli ovplyvnené vonkajšími faktormi, ale je pravdepodobné, že u nich dôjde k zvratu rýchlejšie, než trh očakáva. Úzko spolupracuje s analytikmi spoločnosti Fidelity v záujme vytvárania investičných možností. Victoire nie je zástankyňou investičných štýlov a neinvestuje do väčších odvetví či krajín, nakoľko chce podať lepší výkon na základe výberu akcií.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

Sledujte nás na sociálnych sieťach