• Doma
  • Život - ukončenie poistnej zmluvy

Ukončenie poistnej zmluvy

Prosím, stiahnite, vyplňte a vlastnoručne podpíšte (poistník) tlačivo potrebné k ukončeniu poistnej zmluvy.

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o zánik poistnej zmluvy zašlite na adresu poisťovne:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky životného poistenia
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

Sledujte nás na sociálnych sieťach