Provital Invest jednorazovo

Investičné životné poistenie s jednorazovým spôsobom platenia vám umožní zhodnotiť váš majetok a zároveň vám poskytne poistnú ochranu v prípade úmrtia.

S poistením Provital Invest jednorazovo dosiahnete

  • Zhodnotenie v podielových fondoch
  • Investíciu do budúcna
  • Sporenie na dosiahnutie cieľa
  • Kapitál k dispozícií, kedykoľvek ho budete potrebovať

Investicne zivotné poistenie Provital Invest jednorazovo - investicia do podielovych fondov

Investičné životné poistenie Provital Invest jednorazovo spája výhody životného poistenia a kolektívneho investovania do Fondu svetových investícií. Na jednej strane vám poistenie zabezpečí poistnú ochranu v prípade úmrtia, na druhej strane sa prostredníctvom investovania do Fondu svetových investícií podieľate na tvorbe finančného kapitálu. Znamená to, že sa sami rozhodnete, akú sumu chcete vložiť a peniaze necháte pracovať vo Fonde svetových investícií. Vloženú sumu môžete priebežne navyšovať, prípadne si peniaze vyberať. Zároveň tieto finančné prostriedky slúžia ako finančné zabezpečenie vašich dedičov.

Poistenie Provital Invest jednorazovo poskytuje tieto výhody

  • Minimálne jednorazové poistné už od 3 000 eur.
  • Pri uzatvorení poistenia sa neposudzuje zdravotný stav poisteného.
  • Krytie smrti následkom úrazu v dopravnom prostriedku (okrem dvojkolesových dopravných prostriedkov) ZADARMO vo výške 3 000 eur.
  • Možnosť vložiť mimoriadne poistné už od 100 eur kedykoľvek počas trvania poistenia za výhodných podmienok.
  • Poistený sám rozhoduje, kedy si peniaze z poistenia vyberie, no zostatok na investičnom účte musí byť vždy minimálne 165 eur.

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Do jednorazového investičného životného poistenia možno vstúpiť od 0 do 80 rokov. Cieľom poistenia Provital Invest jednorazovo je získať vyššie zhodnotenie vložených financií prostredníctvom Fondu svetových investícií. Odporúčame ho ľuďom, ktorí sú ochotní investovať v strednodobom alebo dlhodobom časovom horizonte a prijať riziko možného výkyvu kurzu fondu počas trvania poistenia.

Čo mám poistené v rámci Provital Invest jednorazovo?
Ide o investičné životné poistenie bez poistnej sumy pre prípad smrti, kedy bude oprávnenej osobe vyplatená hodnota investičného účtu (vrátane percentuálneho navýšenia účtu vo výške 10 % alebo 15 % v závislosti od podmienok dohodnutých v poistnej zmluve) alebo zaplatené poistné (podľa toho, ktorá z týchto dvoch súm je vyššia). V prípade smrti následkom úrazu v dopravnom prostriedku (okrem dvojkolesových dopravných prostriedkov) poisťovňa vyplatí k poistnému plneniu benefit vo výške 3 000 eur.

Aké podielové fondy si môžem vybrať?
V rámci poistenia Provital Invest jednorazovo je možné investovať do Fondu svetových investícií.

Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Najnižší vstupný vek poisteného je 0 rokov, najvyšší 80 rokov. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú – končí v prípade smrti poisteného, pri úplnom odkupe alebo spotrebovaním finančných prostriedkov na účte poistníka.

Ako sa mám poistiť?
Poistenie Provital Invest jednorazovo uzatvoríte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie Provital Invest jednorazovo zaniká smrťou poisteného, úplným odkupom alebo spotrebovaním finančných prostriedkov na účte poistníka.

Kedy poistné platiť?
Poistné sa platí jednorazovo.

Ako poistné platiť?
Poistné je možné platiť prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne.

Dokumenty na stiahnutie
Sadzobník poplatkov Provital Invest jednorazovo

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
alebo elektronicky cez online formulár.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
V prípade poistenia Provital Invest jednorazovo je potrebné poistnú udalosť oznámiť poisťovni bezodkladne.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach