Rizikové poistenie – Provital Partner

Robíte si niekedy starosti o to, čo bude, keď utrpíte úraz, ktorý vám spôsobí práceneschopnosť alebo dokonca trvalé následky? Alebo chcete v prípade vašej smrti finančne zabezpečiť manželku či manžela, deti, starých rodičov, partnera či partnerku?

Poistenie Provital Partner je poistkou práve pre vás. Spolu s pripoistením vás chráni pred neočakávanými udalosťami a dokáže pomôcť vám i vašim blízkym. Ak by došlo k najhoršiemu, zanecháte im finančnú podporu, ktorá im uľahčí najťažšie obdobie.

Pretože aj vaši najbližší sú to, na čom záleží.

Zivotne poistenie Provital Pokoj - poistenie pre pripad umrtia, smrti

Rizikové poistenie Provital Partner slúži k zabezpečeniu blízkych v prípade smrti poisteného, ako aj k zaisteniu poisteného v prípade, že mu úraz alebo choroba znemožní pracovať, resp. spôsobí trvalé následky. Zároveň je ideálnym doplnkom pre ľudí, ktorí splácajú akýkoľvek úver alebo hypotéku. V prípade poistnej udalosti, ktorou je smrť alebo invalidita následkom úrazu, poisťovňa samotný úver nevyplatí. Vyplatí však určenej oprávnenej osobe alebo poistenému poistnú sumu zodpovedajúcu príslušnému poistnému roku.
Výpadok príjmu dokážu kompenzovať aj rôzne pripoistenia, ktoré si môžete vybrať podľa vlastných preferencií.

Poistenie Provital Partner poskytuje tieto výhody

 • Pripoistenie zlomeniny kostí úrazom dostanete ZADARMO, ak si dojednáte aspoň jedno úrazové pripoistenie.
 • Pripoistenie výmeny kĺbov ZADARMO, ak si dojednáte poistnú sumu hlavného rizika vo výške minimálne 10 000 eur na poistnú dobu 10 rokov.
 • Možnosť zvýhodneného poistného plnenia pri dojednaní pripoistenia hospitalizácie, trvalých následkov úrazu s progresívnym poistným plnením či invalidite spôsobenej úrazom alebo kritickými chorobami.
 • Jeden zo štyroch balíkov pripoistení získate so zľavou 15 %, kde neoceňujeme pri nich zdravotný stav poisteného.

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie Provital Partner si môže uzatvoriť každý od 18. do 60. roku života.

Čo mám poistené v rámci Provital Partner?
Ide o poistenie pre prípad úmrtia alebo plnej invalidity následkom úrazu počas doby s klesajúcou poistnou sumou. V rámci tohto poistenia si môžete dojednať aj jeden zo zvýhodnených balíkov pripoistení, pričom každý z ich obsahuje: Čas nevyhnutného liečenia úrazu, Hospitalizácia následkom úrazu, Trvalé následky úrazu a Smrť následkom úrazu.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Minimálny vek na dojednanie poistenia Provital Partner je 18 rokov. Maximálny vek na uzatvorenie je 60 rokov a poistenie môže trvať maximálne do veku 65 života.

Ako sa mám poistiť?
Poistenie Provital Partner uzatvoríte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie Provital Partner zaniká uplynutím poistnej doby, v prípade úmrtia poisteného, predčasným zrušením poistenia alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Okrem základného poistenia si môžete dopriať ešte väčšiu istotu a ochranu v prípade nepriazne osudu prostredníctvom nasledovných pripoistení.

Ak sa počas trvania pripoistenia budete liečiť z dôvodu úrazu minimálne 15 dní, vyplatíme vám príslušné percento z poistnej sumy podľa konkrétneho telesného poškodenia ohodnoteného v oceňovacích tabuľkách. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne do 75. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 50 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak vám počas doby trvania pripoistenia bude diagnostikovaná niektorá z nižšie uvedených chorôb, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 60. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 50 000 eur.

Medzi kritické choroby patria nasledovné ochorenia:

 • srdcový infarkt
 • cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • rakovina (zhubný novotvar)
 • chronické zlyhanie obličiek
 • úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • slepota
 • infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS
 • nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien
 • hluchota
 • skleróza multiplex
 • Parkinsonova choroba
 • AIDS (profesné ochorenie)
 • choroba postihujúca motorické neuróny
 • závažné psychické poruchy (bipolárna efektívna porucha, obcesívno-kompulzívna porucha)
 • cudzokrajné exotické choroby (meningoková meningitída, Japonská encefalitída, Trypanosomiáza – spavá choroba)
 • popáleniny
 • Diabetes Mellitus I. typu
 • nezhubný nádor mozgu
 • kóma

Ak počas trvania pripoistenia utrpíte úraz s trvalými následkami, vyplatíme vám buď príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy alebo príslušné percento z poistnej sumy s progresívnym plnením do výšky 500 %. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 350 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak sa v dôsledku choroby alebo úrazu stanete práceneschopným, vyplatíme vám denné odškodné za čas práceneschopnosti. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je päť eur, maximálne 30 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

V prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu alebo choroby vám vyplatíme dennú náhradu za pobyt v nemocnici. Doba pripoistenia pri hospitalizácii v dôsledku choroby je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne do 65. roku veku poisteného. Pri hospitalizácii následkom úrazu je doba pripoistenia zhodná s hlavným poistením, maximálne do 75. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je päť eur, maximálna 100 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak absolvujete chirurgický zákrok, vyplatíme vám príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy. Výška poistného plnenia bude odvodená z tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 500 eur, maximálna 35 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

V prípade, že sa vám stane úraz, ktorý povedie až k trvalej invalidite, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu po častiach v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Invalidita vám musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 70 % v porovnaní so zdravou osobou. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 35 000 eur.

V prípade, že vám Sociálna poisťovňa prizná plnú invaliditu z choroby alebo úrazu (miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 70 % v porovnaní so zdravou osobou), budete ako poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne do 65. roku veku poisteného.

V prípade smrti poisteného následkom úrazu vyplatíme dohodnutú poistnú sumu oprávnenej osobe. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 350 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Okrem možnosti uzatvoriť jednotlivé pripoistenia samostatne vám ponúkame štyri balíky pripoistení so zľavou 15 %. Vyberte si podľa vašich finančných možností.

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

2 000 eur

1,70 eur

Trvalé následky úrazu

2 000 eur

2,99 eur

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 eur

20,83 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

10 eur

11,02 eur

Spolu

 

36,54 eur

Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

5 000 eur

4,25 eur

Trvalé následky úrazu

5 000 eur

7,48 eur

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 eur

20,83 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

20 eur

22,03 eur

Spolu

 

54,59 eur

Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

10 000 eur

8,50 eur

Trvalé následky úrazu

10 000 eur

14,96 eur

Čas nevyhnutného liečenia

3 000 eur

31,24 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

30 eur

33,05 eur

Spolu

 

87,75 eur

Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

15 000 eur

12,75 eur

Trvalé následky úrazu

15 000 eur

22,44 eur

Čas nevyhnutného liečenia

5 000 eur

52,06 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

32 eur

35,25 eur

Spolu

 

122,50 eur

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Je len na vás, akú periodicitu platby si vyberiete. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo inkasom z účtu poistníka.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ju čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

alebo elektronicky cez online formulár

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
V prípade poistenia a pripoistení k produktu Provital Partner je potrebné poistnú udalosť oznámiť poisťovni bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach