Rizikové poistenie – Provital Štart 1

Zdravie našich najbližších je pre nás prvoradé. Aj keď robíme všetko pre to, aby sme ich ochránili, úrazy či choroby ich neobchádzajú. Uzatvorte im preto poistenie, ktorým odľahčíte váš rodinný rozpočet pri nečakaných životných situáciách, ktoré si vyžadujú aj zdravotnú starostlivosť.

Pretože my vás podržíme aj v neľahkých časoch.

Provital junior

Provital Štart 1 je krátkodobé rizikové životné poistenie pre poistené osoby vo veku od 0 do 50 rokov, ktoré sa dojednáva na obdobie 5 rokov. Poistenie je určené najmä tým, ktorí majú záujem poistiť krytie zvýšených výdavkov zapríčinených úrazom alebo chorobou. Uzavretie zmluvy je jednoduché – stačí vyplniť zdravotný dotazník a všetko ostatné vybavíte osobne alebo na diaľku.

Poistenie Provital Štart 1 poskytuje tieto výhody

  • Krátkodobé rizikové životné poistenie s dobou trvania 5 rokov
  • Pripoistenie hospitalizácie, ktoré pokrýva aj pobyt v nemocnici v prípade ochorenia na COVID-19
  • Zdravotný stav poisteného sa neposudzuje – k uzavretiu poistenia stačí vyplniť zdravotný dotazník
  • Rýchle vybavenie poistnej udalosti

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Zmluvu na poistenie Provital Štart 1 môže uzatvoriť osoba vo veku 18 a viac rokov.

Čo mám poistené v rámci Provital Štart 1?
Poistenie sa dojednáva s pripoisteniami počas celej doby poistenia. Pripoistenia pokrývajú rôzne ľahšie zranenia, ale aj vážne úrazy či poistné plnenie v prípade chirurgického zákroku, ktorých liečenie môže výrazne zasiahnuť domáci rozpočet najmä vtedy, ak poistená osoba potrebuje dlhodobejšiu starostlivosť. Pripoistenia vám tiež pomôžu vykompenzovať stratu časti príjmov a zvýšené výdavky na starostlivosť o dieťa. V balíku poistenia je zahrnutá aj hospitalizácia v prípade úrazu alebo akékoľvek ochorenia.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Možnosť poistenia je vo veku od 0 do 50 rokov, v dobe trvania 5 rokov.

Ako sa môžem poistiť?
Poistenie Provital Štart 1 uzatvoríte jednoducho v našej najbližšej pobočke alebo na diaľku. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie zaniká po piatich rokoch od uzavretia poistnej zmluvy alebo v prípade úmrtia poisteného. Poistenie môže tiež zaniknúť nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Provital Štart 1 – balík 2
Komplexný balík poistenia je rozšírený o poistné plnenie v prípade chirurgického zákroku. Ak podstúpite operáciu, dostane vyplatenú sumu zodpovedajúcu závažnosti tohto úkonu. V prípade vážneho úrazu máte poistené ťažké zranenia, ktoré zanechávajú trvalé následky. Poistné sa vyplatí aj za čas strávený v nemocnici či v domácej opatere, čím pokryjete časť finančných výpadkov zo zamestnania. V prípade úmrtia zase poistenie podrží pozostalých v neľahkej životnej situácii.

Kedy poistné platiť?
Poistné je možné platiť iba mesačne.

Ako poistné platiť?
Ideálne inkasom z účtu. Podrobnejšie údaje o možnostiach platieb a čísla bankových účtov nájdete tu.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr uhradiť. Ak ste poistné zaplatili, a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

alebo elektronicky cez online formulár

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje poistený, oprávnená osoba alebo zákonný zástupca maloletého poisteného.

Kedy najneskôr je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť je potrebné oznámiť bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach