Ukončenie poistnej zmluvy

* Povinný údaj


0 / 7000

Prosím, stiahnite, vyplňte a vlastnoručne podpíšte (poistník) tlačivo potrebné k zániku poistnej zmluvy produktu Balíkové celoročné poistenie.

Tlačivá na stiahnutie

V zmysle § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať najneskôr šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosti o zánik poistnej zmluvy

Iná príloha


Sledujte nás na sociálnych sieťach