Ukončenie poistnej zmluvy

* Povinný údaj


0 / 7000

Prosím, stiahnite, vyplňte a vlastnoručne podpíšte (poistník) tlačivo potrebné k výpovedi poistnej zmluvy.

Tlačivá na stiahnutie

Vzmysle § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať najneskôr šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Vyplnené a podpísané tlačivo Výpovede poistnej zmluvy

Iné prílohy


Sledujte nás na sociálnych sieťach