Zánik poistenia z dôvodu predaja nehnuteľnosti, ukončenie pracovného pomeru, ukončenia podnikania, ukončenie výkonu profesie

* Povinný údaj


0 / 7000

K zrušeniu poistnej zmluvy majetkového poistenia, prosím, stiahnite, vyplňte a vlastnoručne podpíšte (poistník) tlačivo potrebné k zániku poistenia.

K vyplnenému a podpísanému tlačivu je potrebné priložiť sken dokladu o predmetnej skutočnosti – napríklad ukončenie nájomnej zmluvy, kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva, zriaďovacia listina, výpis z obchodného registra novovzniknutej organizácie, prevod majetku, kolaudačné rozhodnutie, ukončenie prevádzky, obchodnej činnosti, zrušenie organizácie z dôvodu likvidácie a pod.

K zrušeniu poistnej zmluvy zodpovednosť za škody, prosím, stiahnite, vyplňte a vlastnoručne podpíšte (poistník) tlačivo potrebné k zániku poistenia.

K vyplnenému a podpísanému tlačivu je potrebné priložiť sken dokladu o predmetnej skutočnosti – napríklad ukončenie pracovného pomeru od zamestnávateľa, výstupný list a pod.

Tlačivá na stiahnutie

Vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosti o zánik poistnej zmluvy

Iné prílohy


Sledujte nás na sociálnych sieťach