Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve

* Povinný údaj


0 / 7000

Zmeny v poistnej zmluve životného poistenia – napríklad zmena mena, priezviska, adresy, pripoistení a oprávnenej osoby pre prípad smrti, bankového spojenia, kontaktných údajov, druhu a spôsobu platenia, investičnej stratégie, výšky poistného a pod.

Prosím, stiahnite, vyplňte a vlastnoručne podpíšte (poistník) tlačivo potrebné k zmene poistnej zmluvy.

Tlačivo na stiahnutie – Životné poistenie (zmena poistníka, zmena oprávnených osôb, zmena bankového spojenia)

Tlačivo na stiahnutie – Životné poistenie (zmena údajov poistníka, zmena druhu platenia, zmena investičnej stratégie, zmena pripoistení)

Pri zmene mena/priezviska alebo trvalej adresy fyzickej osoby je potrebné priložiť sken občianskeho preukazu.

Vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosti o zmenu v poistnej zmluve

Iné prílohy


Sledujte nás na sociálnych sieťach