Investičné životné poistenie Provital Invest

Zhodnotenie v podielových fondoch
Investícia do budúcnosti
Sporenie na dosiahnutie cieľa
Kapitál k dispozícií, keď sami budete chcieť

Investicne zivotné poistenie Provital Invest - investicia do podielovych fondov

Prečo investovať do podielových fondov

Pretože predovšetkým dlhodobá a pravidelná investícia môže vyvážiť kolísanie kurzov. Akcie a dlhopisy prinášali v minulosti dobré výnosy. Investície do podielových fondov však ponúkajú investovanie do viacerých cenných papierov, čo dodatočne znižuje riziko. Ide o jeden z najvýhodnejších spôsobov zhodnotenia vašich finančných prostriedkov. Vo vyspelom svete je to rozšírený a obľúbený nástroj na zvyšovanie hodnoty úspor, dostupný takmer pre každého bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Táto forma investovania si však vyžaduje vašu dôveru a ochotu akceptovať aj možné výkyvy na trhu v priebehu procesu investovania. Podľa našich skúseností a aj svetových poznatkov predstavuje zo strednodobého a dlhodobého hľadiska veľmi výnosnú alternatívu predovšetkým v porovnaní s bankovými produktami, dosahuje vyšší výnos než miera inflácie, čím výrazne zhodnocuje váš majetok.

Výhody poistenia

Provital Invest ponúka oproti iným investičným životným poisteniam mnoho výhod:

 • sami si určíte, kedy si peniaze vyberiete - môžete tak urobiť už po prvom roku trvania poistenia,
 • možnosť vyplniť investičný dotazník, ktorý vám pomôže pri voľbe investičnej stratégie hodiacej sa k vášmu profilu investora,
 • výrazne znížená poplatková štruktúra produktu,
 • pripoistenia za výhodú cenu,
 • možnosť dojednania dynamizácie poistného na hlavnej časti poistenia (bez pripoistení) - ak usúdite, že by ste chceli investovať viac, môžete si zvoliť postupné navyšovanie svojho poistného,
 • hlavná časť poistenia – váš zdravotný stav sa neposudzuje,
 • k hlavnej časti poistenia si môžete dojednať jeden zo zvýhodnených balíkov pripoistení so zľavou 15 %,
 • v prípade dojednania jedného zo zvýhodnených balíkov pripoistení sa váš zdravotný stav taktiež neoceňuje (zdravotný dotazník vyplníte iba vtedy, ak si samostatne dojednáte niektoré z ponúkaných pripoistení),
 • bez prirážok za področnosť na hlavnej časti poistenia (platenie poistného v kratších intervaloch ako ročná platba),
 • možnosť vložiť mimoriadne poistné kedykoľvek počas trvania poistenia,
 • aktívne riadenie investovania cez presun podielových jednotiek, resp. zmenu podielových fondov či zmenu alokácie vo zvolených fondoch.

Vek

 • Minimálny vstupný vek: 15 rokov
 • Maximálny vstupný vek: 70 rokov

Doba trvania a platenia poistenia

 • Minimálna doba platenia: 10 rokov
 • Maximálna doba platenia: 65 rokov (maximálne do 80. roku veku poisteného)
 • Doba trvania poistenia: neurčitá (poistenie končí v prípade smrti poisteného alebo v prípade požiadania o odkup)

Periodicita platenia

 • Mesačne, štvrťročne, polročne, ročne
 • Benefit pre vás spočíva v bežne platenom poistení. Touto cestou vám umožňujeme vyhnúť sa vplyvom volatility podielových fondov a v správnom čase zareagovať na situáciu na finančnom trhu.
 • Rovnako je možné vkladať mimoriadne poistné, pričom svoje peniaze môžete vybrať prostredníctvom čiastočných výberov.

Minimálne poistné vrátane pripoistení

Platba

Poznámka

25 EUR mesačne

z toho min. 20 EUR do hlavnej časti poistenia

75 EUR štvrťročne

z toho min. 60 EUR do hlavnej časti poistenia

150 EUR polročne

z toho min. 120 EUR do hlavnej časti poistenia

300 EUR ročne

z toho min. 240 EUR do hlavnej časti poistenia


Základné podielové fondy

V rámci produktu Provital Invest je možné investovať do nasledujúcich fondov:

SPORO ŠIP Aktív (ISIN: SK3110000518)
SPORO Eurový dlhopisový fond (ISIN:SK3110000328)
SPORO Fond maximalizovaných výnosov (ISIN: SK3110000377)
Amundi Funds II - China Equity (ISIN:LU0133656446)
Amundi Funds II - Russian Equity (ISIN:LU0346424434)
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity (ISIN: LU0119373065)
Fidelity Patrimoine Fund (ISIN:LU0080749848)
Fidelity Euro High Yield Fund (ISIN: LU0110060430)
Fidelity Pacific Fund (ISIN:LU0049112450)
Fidelity Latin America Fund (ISIN:LU0050427557)
Fidelity Global Property Fund (ISIN:LU0237697510)
Fidelity European Fund (ISIN:LU0238202427)

Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Pripoistenia

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Invalidita úrazom
 • Hospitalizácia
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Denné odškodné v prípade PN úrazom
 • Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu
 • Oslobodenie s náhradou poistného
 • Kritické choroby
 • Dočasné rizikové pripoistenie

Balík úrazových pripoistení so zľavou 15 %

Tieto balíky pripoistení uzatvoríte bez skúmania vášho zdravotného stavu!

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

2 000,00 EUR

1,43 EUR

Trvalé následky úrazu

2 000,00 EUR

2,50 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

2 000,00 EUR

13,77 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

10,00 EUR

9,18 EUR

Spolu

26,88 EUR


Balík č.2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

5 000,00 EUR

3,57 EUR

Trvalé následky úrazu

5 000,00 EUR

6,25 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

2 000,00 EUR

13,77 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

20,00 EUR

18,36 EUR

Spolu

41,95 EUR


Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

10 000,00 EUR

7,14 EUR

Trvalé následky úrazu

10 000,00 EUR

12,50 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

3 000,00 EUR

20,66 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

30,00 EUR

27,54 EUR

Spolu

67,84 EUR


Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

15 000,00 EUR

10,71 EUR

Trvalé následky úrazu

15 000,00 EUR

18,74 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

5 000,00 EUR

34,43 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

50,00 EUR

45,90 EUR

Spolu

109,78 EUR

 

Infolist fondy

Sadzobník poplatkov_Provital Invest