Poistenie úveru

Poistenie na krytie finančného záväzku, napr. hypotekárneho úveru. Poistenie pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny alebo invalidity úrazom s klesajúcou poistnou sumou na zmluvne stanovenú dobu.

Provital Partner

Ideálny doplnok k úverovým produktom

Poistenie uveru pre pripad smrti, alebo invalidity urazom

Hlavnou výhodou tohto produktu je krytie nielen rizika smrti poisteného z akýchkoľvek príčin, ale aj rizika invalidity poisteného následkom úrazu, kedy vyplatíme oprávnenej osobe resp. poistenému poistnú sumu zodpovedajúcu príslušnému poistnému roku.

Ďalšou výhodou je možnosť získať:

 • ZADARMO pripoistenie zlomeniny kostí úrazom pri dojednaní aspoň jedného úrazového pripoistenia
 • ZADARMO pripoistenie výmeny kĺbov po úraze pri dojednaní poistnej sumy hlavného rizika vo výške min. 10 000 EUR a poistnej doby min. 10 rokov
 • navýšené poistné plnenie pri dojednaní pripoistenia hospitalizácia, trvalé následky úrazu s progresívnym poistným plnením, invalidita úrazom alebo kritické choroby
 • jeden zo štyroch balíkov pripoistení so zľavou 15 %, kde sa neoceňuje zdravotný stav poisteného

Predpoklady dojednania poistenia:

Minimálny vstupný vek poisteného: 18 rokov
Maximálny vstupný vek poisteného: 64 rokov

Minimálna doba trvania poistenia: 5 rok
Maximálna doba trvania poistenia: 47 rokov, max. však do 65. roku veku poisteného

Platenie poistného: mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne
Minimálne poistné: 15 EUR mesačne vrátane pripoistení, z toho 10 EUR mesačne do hlavného rizika

Pripoistenia:

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym poistným plnením
 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Invalidita úrazom
 • Hospitalizácia
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Denné odškodné v prípade PN úrazom
 • Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu
 • Oslobodenie s náhradou poistného
 • Kritické choroby

Balík úrazových pripoistení so zľavou 15 %

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

2 000 EUR

1,43 EUR

Trvalé následky úrazu

2 000 EUR

2,50 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 EUR

13,77 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

10 EUR

9,18 EUR

Spolu

26,88 EUR


Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

5 000 EUR

3,57 EUR

Trvalé následky úrazu

5 000 EUR

6,25 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 EUR

13,77 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

20 EUR

18,36 EUR

Spolu

41,95 EUR


Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

10 000 EUR

7,14 EUR

Trvalé následky úrazu

10 000 EUR

12,50 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

3 000 EUR

20,66 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

30 EUR

27,54 EUR

Spolu

67,84 EUR


Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

15 000 EUR

10,71 EUR

Trvalé následky úrazu

15 000 EUR

18,74 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

5 000 EUR

34,43 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

50 EUR

45,90 EUR

Spolu

109,78 EUR