Provital Junior

Vaše dieťa je všetko, na čom záleží!

VYSOKÁ ŠKOLA, SOBÁŠ, ÚVER - Pre vás finančná položka, pre nás poistná udalosť

Provital Junior je poistenie pre deti pre prípad dožitia sa konca poistnej doby s vrátením poistného v prípade úmrtia dieťaťa počas poistnej doby.

- Minimálna poistná suma na dožitie: 1 280 EUR

- Minimálne poistné:

 • 10 EUR mesačne do hlavného rizika a 10 EUR mesačne do pripoistení (okrem Investičného životného pripoistenia)
 • 30 EUR  štvrťročne do hlavného rizika a 30 EUR štvrťročne do pripoistení (okrem Investičného životného pripoistenia)
 • 60 EUR polročne do hlavného rizka a 60 EUR polročne do pripoistení (okrem Invstičného životného pripoistenia)
 • 120 EUR ročne do hlavného rizika a 120 EUR ročne do pripoistení (okrem Investičného životného pripoistenia)  

 

Našim cieľom je pomoc už pri štarte

Provital Junior

Finančnú prémiu vo výške 105 % aktuálnej hodnoty poistenia získa vaša ratolesť

..... ak začína študovať na vysokej škole,
..... ak vstupuje do manželského zväzku,
..... ak si berie úver na bývanie.

Aké sú podmienky poistenia

 • Minimálny vstupný vek: 0 rokov
 • Maximálny vstupný vek: 15 rokov
 • Poistná doba je do 27. roku veku dieťaťa
 • Odkup možný už po uplynutí dvoch rokoch trvania poistenia
 • Odkup hlavnej časti poistenia po dovŕšení 18. roku veku dieťaťa bez poplatku, teda 100 % aktuálnej hodnoty poistenia

Bonus k poisteniu

Ak si vaše dieťa spôsobí zlomeninu, počas trvania poistenia od nás dostane jednorazové odškodné, a to vďaka pripoisteniu zlomenín, ktoré získa ako bonus ZADARMO, ak si dojedná aspoň jedno ďalšie úrazové pripoistenie. Platné bude počas celej doby poistenia s fixnou poistnou sumou:

 • krátke kosti - 20 EUR
 • dlhé kosti - 40 EUR
 • lebečné kosti - 60 EUR

Cestovné poistenie poskytujúce krytie liečebných nákladov v zahraničí s poistnou sumou 33 500 EUR za symbolické 1 EUR na rok (max. do 18. roku veku dieťaťa).
Pri platbe poistného inkasom z účtu vám poskytneme zľavu na poistnom za področné platenie podľa výšky stanovenej poistnej sumy. Podmienkou je, že platbu budete realizovať mesačne, štvrťročne alebo polročne.

Čo je poistnou udalosťou

 • Dožitie sa poisteného konca poistnej doby -> vyplatená dojednaná poistná suma na dožitie;
 • Smrť poisteného -> vrátenie zaplateného poistného;
 • Prijatie na vysokú školu po dovŕšení 18 rokov - možnosť voľby výplaty štipendia (na dobu 3, 4 alebo 5 rokov) alebo jednorazová výplata -> vyplatené plnenie vo výške 105 % aktuálnej hodnoty poistenia;
 • Uzavretie sobáša poisteným po dovŕšení 18 rokov -> vyplatené plnenie vo výške 105 % aktuálnej hodnoty poistenia (rezervy);
 • Čerpanie úveru na bývanie po dovŕšení 18 rokov -> vyplatené plnenie vo výške 105 % aktuálnej hodnoty poistenia (rezervy).

Garancia + Profit

Základné poistenie garantuje vyplatenie poistnej sumy v prípade dožitia, smrti alebo vzniku vyššie špecifikovanej poistnej udalosti (prijatie na VŠ, sobáš, úver). Vďaka Investičnému životnému pripoisteniu, však môžete zabezpečiť, aby vložené finančné prostriedky nestrácali hodnotu, ale naopak zarábali.

Parametre pripoistenia sú nasledovné:

 • minimálne poistné je 10 EUR mesačne;
 • možný vklad mimoriadneho poistného minimálne vo výške 300 EUR;
 • čiastočný alebo úplný odkup je bez poplatku v 11. roku a v 15. roku dieťaťa;
 • minimálny zostatok na účte po čiastočnom odkupe je 500 EUR;
 • minimálna doba poistenia bez možného čiastočného alebo úplného odkupu je 2 roky;
 • po výročnom dni zmluvy po dovŕšení 18. roku veku dieťaťa je odkup bez poplatku.

Príklad – Investičné životné pripoistenie

Nasledovný príklad zobrazuje, ako by sa mohla vyvíjať hodnota účtu Investičného životného pripoistenia pre daný vstupný vek a pri rôznych zhodnoteniach.

Vstupný vek: 0 rokov;
Poistné: 10 EUR/mesiac;
Doba poistenia: 27 rokov;
Zhodnotenie: 0 % p.a., 3 % p.a. a 6 % p.a.

Vek

0 %

3 %

6 %

Zaplatil

27

3 168 EUR

4 795,72 EUR

7 521,00 EUR

3 240 EUR

 

Investičné fondy sú vhodným doplnkom pre zaistenie vašich finančných potrieb pre rôzne dĺžky obdobia, môžu ponúknuť výnosy, ktoré sú vyššie ako výnosy u klasických bankových produktov a môžu ochrániť peniaze pred infláciou. KOMUNÁLNA poisťovňa v rámci produktu Provital Junior prostredníctvom špeciálneho Investičného životného pripoistenia zhodnocuje vaše vložené finančné prostriedky nasledujúcimi fondami:

SPORO ŠIP Aktív (ISIN: SK3110000518)
SPORO Eurový dlhopisový fond (ISIN:SK3110000328)
SPORO Fond maximalizovaných výnosov (ISIN: SK3110000377)
Amundi Funds China Equity - A EUR (ISIN: LU1882445569)
Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A EUR (ISIN: LU0557854147)
Amundi Funds Russian Equity - A EUR (ISIN: LU1883867761)
Fidelity Patrimoine Fund (ISIN:LU0080749848)
Fidelity Euro High Yield Fund (ISIN: LU0251130802)
Fidelity Pacific Fund (ISIN:LU0049112450)
Fidelity Latin America Fund (ISIN:LU0050427557)
Fidelity Global Property Fund (ISIN:LU0237697510)
Fidelity European Fund (ISIN:LU0238202427)

Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Pripoistenia pre dieťa

Okrem základného poistenia môžete svojmu dieťaťu dopriať ešte väčšiu istotu a ochranu v prípade nepriazne osudu.

Čas nevyhnutného liečenia úrazu – v dobe, keď vaše dieťa potrebuje dlhšiu domácu opateru v dôsledku vzniknutého úrazu, neostáva vám nič iné len si vziať v práci OČR (ošetrenie člena rodiny). Váš príjem zo zamestnania sa vám zníži, no môžete si ho vykompenzovať vďaka tomuto pripoisteniu, ktoré vám na účet pripíše dohodnutú sumu v závislosti od vážnosti zranenia.
Kritické choroby - Kiežby takých prípadov bolo čo najmenej, kedy sa zistí u dieťaťa kritická choroba (napríklad srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, rakovina, slepota, nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov...). Ak sa už ale niečo podobné udeje, od nás získate aspoň finančné zmiernenie nákladov na liečbu.
Materiálna škoda – Počas telocviku či v zápale hry dieťa v škole rozbije futbalovou loptou okno a úhrada škody pripadne na zodpovednosť rodičom. Alebo ak dieťa spôsobí škodu inému spolužiakovi opäť starosť pristane na pleciach rodičom. S týmto pripoistením náklady na škodu vykryjete. Hradí sa:

 • materiálna škoda spôsobená dieťaťu v školskom zariadení
 • zodpovednosť za materiálnu škodu spôsobenú dieťaťom v školskom zariadení

Trvalé následky úrazu/ Trvalé následky úrazu s progresívnym poistným plnením – Ťažké zranenia, ktoré zanechajú svoju daň na zdraví vášho dieťaťa, pomôže prekonať pripoistenie.

Hospitalizácia/ Hospitalizácia úrazom – Diagnostikovali vášmu potomkovi zápal pľúc, zápal slepého čreva, salmonelózu či zlomeninu? Za čas strávený v nemocnici získate denné „odškodné“ na základe dohodnutej poistnej sumy.

Polovičné osirotenie dieťaťa/ Úplné osirotenie dieťaťa – Ak sa dieťa stane polovičnou alebo úplnou sirotou, poisťovňa mu vyplatí dohodnutú poistnú sumu na preklenutie zložitého životného obdobia.

Odškodné za chirurgický zákrok – V prípade, že vaše dieťa podstúpi operáciu napríklad odstránenie krčných mandlí či zápal slepého čreva, vtedy dostane vyplatenú sumu podľa tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov.
Smrť následkom úrazu
Invalidita úrazom
Zlomeniny
Cestovné poistenie
Investičné životné pripoistenie

Balíkové pripoistenia pre dieťa so zľavou 20 %

Balík č.1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Trvalé následky úrazu (TNU)

4 000 EUR

3,36 EUR

Odškodné za chirurgický zákrok (OCHZ)

1 500 EUR

37,80 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

6 EUR

5,18 EUR

Spolu

 

46,34 EUR


Balík č.2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Trvalé následky úrazu (TNU)

8 000 EUR

6,72 EUR

Odškodné za chirurgický zákrok (OCHZ)

3 000 EUR

75,60 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

12 EUR

10,37 EUR

Spolu

 

92,69 EUR


Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Trvalé následky úrazu (TNU)

12 000 EUR

10,08 EUR

Odškodné za chirurgický zákrok (OCHZ)

4 500 EUR

113,40 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

18 EUR

15,55 EUR

Spolu

 

139,03 EUR

Pripoistenia pre ďalšie osoby

Provital Junior taktiež poskytuje ochranu aj pre dve ďalšie osoby (spolupoistené osoby). Môžu to byť napríklad rodičia, súrodenci alebo starí rodičia.

Smrť následkom úrazu
Trvalé následky úrazu
Čas nevyhnutného liečenia úrazu
Oslobodenie v prípade invalidity alebo smrti – Ak sa spolupoistená osoba stane invalidnou alebo zomrie v priebehu poistenia, tak my prevezme platenie poistného aj vrátane pripoistení.

Infolist fondy
Provital Junior_2016_Sadzobník poplatkov

Kartička prvej pomoci - Zlomená ruka
Kartička prvej pomoci - Uštipnutie hmyzom

Maľovanka na stiahnutie