Provital Pokoj

Provital Pokoj je poistenie pre prípad úmrtia poisteného počas dojednanej poistnej doby. Ak poistený zomrie počas trvania poistenia, vyplatíme dojednanú poistnú sumu oprávnenej osobe, ktorú si sám určil.
V rámci tohto poistenia môžete poistiť aj štyri ďalšie spolupoistené osoby formou pripoistení. Ak hlavný poistený zomrie, celé poistenie zaniká.

Zivotne poistenie Provital Pokoj - poistenie pre pripad umrtia, smrti

Minimálny vstupný vek: 0 rokov
Maximálny vstupný vek: 70 rokov
Minimálna doba trvania poistenia: 5 rokov
Maximálna doba trvania poistenia: 85 rokov, maximálne však do 85. roku veku (hlavného) poisteného
Minimálne poistné: 15 EUR mesačne vrátane pripoistení
Minimálna poistná suma: 2 500 EUR
Poistné je možné platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne.

V prípade, že je v rámci poistnej zmluvy pripoistená aspoň jedna spolupoistená osoba a zároveň má poistený dojednané niektoré z nasledovných rizík, poistený získava zvýhodnené poistné plnenie za uvedených podmienok:  
a)   Hospitalizácia - ak bude poistený hospitalizovaný následkom úrazu, vyplatíme mu dvojnásobok poistného plnenia (maximálne však 100 EUR na deň);
b)   Trvalé následky úrazu s progresívnym poistným plnením - ak poistenému nastane úraz, ktorý bude klasifikovaný ako pracovný a zároveň zanechá poistenému trvalé následky, vyplatíme mu dvojnásobok poistného plnenia (maximálne však do 30 % poškodenia v zmysle Oceňovacích tabuliek);
c)   Invalidita následkom úrazu - ak poistenému nastane úraz, ktorý bude klasifikovaný ako pracovný a následne mu bude priznaný plný invalidný dôchodok v dôsledku tohto úrazu, vyplatíme poistné plnenie vo výške dvojnásobku dojednanej poistnej sumy (maximálne však navýšenie o 10 000 EUR);
d)   Kritické choroby - ak bude poistenému diagnostikovaná kritická choroba, ktorá je definovaná v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie kritických chorôb, po uplynutí dvoch rokov od začiatku pripoistenia, vyplatíme poistné plnenie vo výške dvojnásobku dojednanej poistnej sumy (maximálne však navýšenie o 5 000 EUR).

Hlavná poistená osoba si môže vybrať z týchto druhov pripoistení:

 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 • Invalidita úrazom
 • Mesačná výplata v prípade práceneschopnosti následkom úrazu
 • Denné odškodné v prípade práceneschopnosti následkom úrazu
 • Oslobodenie od platenia poistného
 • Ochorenie na kritickú chorobu
 • Hospitalizácia
 • Denné odškodné za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby

Pre každú spolupoistenú osobu môžete dojednať tieto pripoistenia:

 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 • Invalidita úrazom
 • Mesačná výplata v prípade práceneschopnosti následkom úrazu
 • Denné odškodné v prípade práceneschopnosti následkom úrazu
 • Ochorenie na kritickú chorobu
 • Hospitalizácia
 • Denné odškodné za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby
 • Dočasné rizikové pripoistenie

Každá poistená osoba samostatne má možnosť získať zľavu za počet pripoistení až do výšky 25 %.

Poistený ako aj každá zo spolupoistených osôb si môže vybrať aj jeden z balíkov pripoistení so zľavou 15 %. Pri ich dojednaní neskúmame zdravotný stav!

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

2 000,00 EUR

1,43 EUR

Trvalé následky úrazu

2 000,00 EUR

2,50 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

2 000,00 EUR

17,36 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

10,00 EUR

9,18 EUR

Spolu

30,47 EUR


Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

5 000,00 EUR

3,57 EUR

Trvalé následky úrazu

5 000,00 EUR

6,25 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

2 000,00 EUR

17,36 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

20,00 EUR

18,36 EUR

Spolu

45,54 EUR


Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

10 000,00 EUR

7,14 EUR

Trvalé následky úrazu

10 000,00 EUR

12,50 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

3 000,00 EUR

26,04 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

30,00 EUR

27,54 EUR

Spolu

73,22 EUR


Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

15 000,00 EUR

10,71 EUR

Trvalé následky úrazu

15 000,00 EUR

18,74 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

5 000,00 EUR

43,39 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

32,00 EUR

29,38 EUR

Spolu

102,22 EUR