Povinné zmluvné poistenie – Nákladné auto

Povinné zmluvné poistenie na nákladné auto či kamión je viac ako nutnosťou. Či ho na prácu využívate ako súkromník alebo firma, na cestách ste s ním prakticky stále. Riziko spôsobenia škody iným je preto oveľa vyššie, rovnako sú tieto škody často väčšie. S našim povinným zmluvným poistením sa vám bude žiť ľahšie a starosti v prípade nehody necháte na nás.

Vaša bezpečná jazda doma aj v zahraničí je to, na čom záleží.

Povinné zmluvné poistenie – Nákladné auto

Povinné zmluvné poistenie hradí zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretím osobám na zdraví, živote, na majetku a ušlom zisku na Slovensku a v členských štátoch Zelenej karty. Táto povinnosť je zakotvená v zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zabezpečuje úhradu škody na zdraví a majetku, ktorú vodič spôsobí svojím vozidlom inému účastníkovi nehody. Keďže povinné zmluvné poistenie kryje iba zodpovednosť za škody spôsobené iným subjektom, je vhodné si k nemu uzatvoriť aj havarijné poistenie. Jeho podstatou je náhrada škody na vozidle v dôsledku rôznych náhodných udalostí, napríklad havária, živel, krádež či vandalizmus.

Povinné zmluvné poistenie poskytuje tieto výhody

 • Široké portfólio asistenčných služieb platných na území Slovenska aj v zahraničí.
 • Bezplatné pripoistenie úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode do sumy 3 320 eur (na každého člena posádky).
 • Bonus na poistnom za bezškodový priebeh.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je spravidla povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť II (Technický preukaz).

Aké nákladné autá možno poistiť?

 • malé nákladné vozidlo
 • nákladné vozidlo
 • ťahač návesov
 • montážne vozidlo

Čo mám poistené v rámci PZP?
V základnom poistení máte na výber z dvoch variantov poistného krytia s nasledovnými limitmi poistného krytia:

GARANT PLUS

 • 5 240 000 eur pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 • 1 050 000 eur pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

EUROGARANT PLUS

 • 5 240 000 eur pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 • 2 100 000 eur pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

V rámci produktu PZP získate bezplatné benefity na základe verejného prísľubu:

Doklad preukazujúci poistenie:

 • Medzinárodná automobilová poisťovacia karta (bývalá Zelená karta) – slúži ako doklad o poistení na Slovensku a v zahraničí. Je v ňom uvedený zoznam krajín, kde vám platí povinné zmluvné poistenie. Túto medzinárodnú poisťovaciu kartu môžete dostať od svojej poisťovne už len v bielo-čiernej farbe, pričom doteraz vydané karty v zelenej farbe sú platné do konca svojej platnosti vyznačenej na karte.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
PZP môžete uzatvoriť online v pohodlí domova alebo v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, zánikom motorového vozidla, zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel, vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo nezaplatením poistného v lehote jedného mesiaca od dátumu splatnosti.

Ku každej poistnej zmluve PZP získate automaticky bezplatné asistenčné služby (technické, predcestovné, administratívno-právne a lekárske asistencie) v nasledovných variantoch:

 • Asistenčné služby GARANT PLUS
 • Asistenčné služby EUROGARANT PLUS

Asistenčné služby zabezpečuje NONSTOP spoločnosť Global Assistance Slovakia

Asistenčné služby a osobitné zmluvné dojednania v povinnom zmluvnom poistení

PONEHODOVÁ ASISTENCIA

Ak ste zavinili nehodu, v rámci tejto služby vám pomôžeme s administratívnymi úkonmi ohľadom škody na vašom vozidle.

 • Zabezpečíme obhliadku vášho vozidla.
 • Vypočítame predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu vozidla.
 • Zistíme rentabilitu opravy, resp. určíme zostatkovú hodnotu po totálnej škode.
 • Odporučíme vám servis v súlade s kalkuláciou.

Overenie vozidla PASASIST

Asistenčná služba, pomocou ktorej viete overiť stav a históriu vozidla (napr. pred jeho kúpou). Služba je dostupná v klientskom portáli e-KOMfort po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a vzťahuje sa na všetky asistované vozidlá, ktoré majú poistnú zmluvu PZP so začiatkom poistného obdobia od 1. apríla do 31. decembra 2024.

PASASIST zahŕňa bezplatné asistenčné plnenie raz do roka v rozsahu:

 • ODO-Pass (kontrola stavu najazdených kilometrov) a
 • AUTO-Pass (overenie základných údajov o vozidle, kontrola správnosti VIN, platnosť emisnej kontroly a pod.).

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, elektronicky cez online formulár alebo telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282).

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • technický preukaz – EČV, VIN kód (číslo karosérie), továrenská značka, typ, farba, rok výroby;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené);
 • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku);
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla – rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / IČO, názov a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Polícii nahláste každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí, resp. na inom majetku vznikne hmotná škoda prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa § 125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy osoba uvedená v poistnej zmluve, teda poistený alebo poistník.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní od jej vzniku, ak nastala na území Slovenska a do 30 dní, ak nastala v zahraničí.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach