Povinné zmluvné poistenie – Príves

Každodenný život nám prináša povinnosti, ktoré musíme v rámci zákona splniť. Aj keď nás tieto povinnosti zaťažujú, v skutočnosti nás chránia a pomáhajú nám. Podobne je to napríklad aj s povinným zmluvným poistením. Prípojné vozidlo síce nemá vlastný pohon, poistené však musí byť. Aj s ním totiž môžete spôsobiť škodu. Ako majiteľ prívesu / návesu by ste sa mali spoľahnúť na prevereného partnera. Toho môžete s našim povinným zmluvným poistením získať v nás. Jazdite s prívesom bez obáv o to, či tretím osobám spôsobíte škodu.

Lebo aj vaša bezpečná jazda je to, na čom záleží.

Povinné zmluvné poistenie – Príves

Povinné zmluvné poistenie hradí zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretím osobám na zdraví, živote, na majetku a ušlom zisku na Slovensku a v členských štátoch Zelenej karty. Táto povinnosť je zakotvená v zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zabezpečuje úhradu škody na zdraví a majetku, ktorú vodič spôsobí svojím vozidlom inému účastníkovi nehody. Keďže povinné zmluvné poistenie kryje iba zodpovednosť za škody spôsobené iným subjektom, je vhodné si k nemu uzatvoriť aj havarijné poistenie. Jeho podstatou je náhrada škody na vozidle v dôsledku rôznych náhodných udalostí, napríklad havária, živel, krádež či vandalizmus.

Povinné zmluvné poistenie poskytuje tieto výhody

 • Bonus na poistnom za bezškodový priebeh.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je spravidla povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť II (Technický preukaz).

Aké prívesy možno poistiť?

 • príves za osobné auto
 • prívesný vozík za motocykel
 • obytný príves
 • autobusový príves
 • nákladný príves
 • traktorový príves
 • náves

Čo mám poistené v rámci PZP?
V základnom poistení máte na výber z dvoch variantov poistného krytia s nasledovnými limitmi poistného krytia:

GARANT PLUS

 • 5 240 000 eur pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 • 1 050 000 eur pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

EUROGARANT PLUS

 • 5 240 000 eur pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 • 2 100 000 eur pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

Doklad preukazujúci poistenie:

 • Medzinárodná automobilová poisťovacia karta (bývalá Zelená karta) – slúži ako doklad o poistení na Slovensku a v zahraničí. Je v ňom uvedený zoznam krajín, kde vám platí povinné zmluvné poistenie. Túto medzinárodnú poisťovaciu kartu môžete dostať od svojej poisťovne už len v bielo-čiernej farbe, pričom doteraz vydané karty v zelenej farbe sú platné do konca svojej platnosti vyznačenej na karte.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
PZP môžete uzatvoriť online v pohodlí domova alebo v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, zánikom motorového vozidla, zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel, vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo nezaplatením poistného v lehote jedného mesiaca od dátumu splatnosti.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, elektronicky cez online formulár alebo telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282).

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • technický preukaz – EČV, VIN kód (číslo karosérie), továrenská značka, typ, farba, rok výroby;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené);
 • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku);
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla – rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / IČO, názov a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Polícii nahláste každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí, resp. na inom majetku vznikne hmotná škoda prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa § 125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy osoba uvedená v poistnej zmluve, teda poistený alebo poistník.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní od jej vzniku, ak nastala na území Slovenska a do 30 dní, ak nastala v zahraničí.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach