Zánik poistenia z dôvodu predaja, zmeny držiteľa, vyradenia z evidencie, krádeže

* Povinný údaj


0 / 7000

K zrušeniu poistnej zmluvy PZP, prosím, stiahnite, vyplňte a vlastnoručne podpíšte (poistník) tlačivo potrebné k zániku poistenia.

Tlačivo na stiahnutie – Povinné zmluvné poistenie

K vyplnenému a podpísanému tlačivu je potrebné priložiť sken Osvedčenia o evidencii časť II (technický preukaz), v ktorom je zaznamenaná zmena držiteľa MV alebo predaj MV, sken potvrdenia o vyradení MV z evidencie, alebo sken zápisnice o odcudzení MV.

Zároveň, prosím, zašlite bielu a zelenú kartu (pokiaľ neboli znehodnotené) na adresu poisťovne:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky neživotného poistenia
Horná 25
974 01 Banská Bystrica

K zrušeniu poistnej zmluvy havarijného poistenia, prosím, stiahnite, vyplňte a vlastnoručne podpíšte (poistník) tlačivo potrebné k zániku poistenia.

Tlačivo na stiahnutie – Havarijné poistenie

K vyplnenému a podpísanému tlačivu je potrebné priložiť sken Osvedčenia o evidencii časť II (technický preukaz), v ktorom je zaznamenaná zmena držiteľa MV alebo predaj MV, sken potvrdenia o vyradení MV z evidencie a sken zmeny vlastníka motorového vozidla (kúpno-predajná zmluva).

Vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosti o zánik poistnej zmluvy

Iné prílohy


Sledujte nás na sociálnych sieťach