Povinné zmluvné poistenie – Osobné auto

Každodenný život nám prináša povinnosti, ktoré musíme v rámci platných zákonov plniť. Hoci nás tieto povinnosti zaťažujú, v skutočnosti nás chránia a pomáhajú nám. Podobne je to aj s povinným zmluvným poistením auta. S KOMUNÁLNOU poisťovňou je „pézetpé“ povinnosťou, ktorá sa oplatí. Jazdite bez obáv o to, či tretím osobám spôsobíte škodu. O jej uhradenie sa postaráme my.

Lebo aj vaša bezpečná jazda je to, na čom záleží.

Povinné zmluvné poistenie – Osobné auto

Povinné zmluvné poistenie hradí zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretím osobám na zdraví, živote, na majetku a ušlom zisku na Slovensku a v členských štátoch Zelenej karty. Táto povinnosť je zakotvená v zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zabezpečuje úhradu škody na zdraví a majetku, ktorú vodič spôsobí svojím vozidlom inému účastníkovi nehody. Keďže povinné zmluvné poistenie kryje iba zodpovednosť za škody spôsobené iným subjektom, je vhodné si k nemu uzatvoriť aj havarijné poistenie. Jeho podstatou je náhrada škody na vozidle v dôsledku rôznych náhodných udalostí, napríklad havária, živel, krádež či vandalizmus.

Povinné zmluvné poistenie poskytuje tieto výhody

 • Široké portfólio asistenčných služieb platných na území Slovenska aj v zahraničí.
 • Bezplatné pripoistenie batožiny v motorovom vozidle pre osobné/úžitkové motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t do sumy 500 eur.
 • Bezplatné pripoistenie úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode do sumy 3 320 eur (na každého člena posádky).
 • Bonus na poistnom za bezškodový priebeh.
 • Možnosť pripoistenia čelného skla, stretu so zvieraťom a krádeže a lúpeže vozidla.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je spravidla povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť II (Technický preukaz).

Aké vozidlá možno poistiť?

 • osobný automobil
 • hybridný automobil alebo elektromobil
 • dodávkové vozidlo
 • trojkolku alebo štvorkolku
 • špeciálny automobil

Čo mám poistené v rámci PZP?
V základnom poistení máte na výber z dvoch variantov poistného krytia s nasledovnými limitmi poistného krytia:

GARANT PLUS

 • 5 240 000 eur pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 • 1 050 000 eur pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

EUROGARANT PLUS

 • 5 240 000 eur pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 • 2 100 000 eur pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

V rámci produktu PZP získate bezplatné benefity na základe verejného prísľubu:

Doklad preukazujúci poistenie:

 • Medzinárodná automobilová poisťovacia karta (bývalá Zelená karta) – slúži ako doklad o poistení na Slovensku a pri ceste do zahraničia. Túto medzinárodnú poisťovaciu kartu môžete od svojej poisťovne dostať už len v bielo-čiernej farbe. Doteraz vydané karty v zelenej farbe sú platné do konca svojej platnosti vyznačenej na karte.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
PZP môžete uzatvoriť online v pohodlí domova alebo v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, zánikom motorového vozidla, zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel, vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo nezaplatením poistného v lehote jedného mesiaca od dátumu splatnosti.

PZP kryje škody, ktoré vznikli na vozidle iného vodiča. Ak však chcete lepšie ochrániť aj vlastné vozidlo, môžete si k PZP pripoistiť ďalšie riziká, ako sú poškodenie čelného skla, náhodný stret so zvieraťom a krádež vozidla. Môžete tak urobiť bez nutnosti vstupnej obhliadky, a to osobne na našich obchodných miestach alebo na diaľku cez PZP online. Pri uzavretí dvoch pripoistení získate navyše zľavu vo výške 5 % z ceny pripoistení. Pri troch pripoisteniach sa celková cena pripoistení znižuje až o 10 %. Pripoistenia je možné dojednať iba pre osobné a dodávkové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane.

Pripoistenie čelného skla
Poistenie sa vzťahuje na nepredvídané poškodenie alebo zničenie čelného skla poisteného vozidla, a to v prípadoch ako sú havária (sem patria aj škody spôsobené kamienkami odletujúcimi od okolitých vozidiel), živelná pohroma, vandalizmus, neoprávnené užívanie motorového vozidla a pod. Spoluúčasť je stanovená na sumu 20 eur. Ak náklady na opravu nepresiahnu 60 eur, nebude poisťovňa v poistnom plnení zohľadňovať spoluúčasť.

Pripoistenie stretu so zvieraťom
Predmetom poistenia je poškodenie alebo zničenie motorového vozidla v dôsledku náhodného priameho stretu so zvieraťom na pozemnej komunikácii. Rozumie sa ním priama zrážka vozidla so zvieraťom, bez ohľadu na mieru zavinenia vodiča poisteného vozidla.

Pripoistenie krádeže a lúpeže
Poistenie zahŕňa krádež alebo lúpež celého poisteného vozidla, vrátane jeho obvyklej, povinnej a doplnkovej výbavy. Poistné plnenie poskytne poisťovňa vo výške všeobecnej hodnoty vozidla bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti, maximálne však do výšky dojednaného limitu plnenia (2 500 alebo 5 000 eur), znížené o spoluúčasť. Spoluúčasť je stanovená na sumu 100 eur.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, elektronicky cez online formulár alebo telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282).

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • technický preukaz – EČV, VIN kód (číslo karosérie), továrenská značka, typ, farba, rok výroby;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené);
 • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku);
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla – rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / IČO, názov a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Polícii nahláste každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí, resp. na inom majetku vznikne hmotná škoda prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa § 125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy osoba uvedená v poistnej zmluve, teda poistený alebo poistník.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní od jej vzniku, ak nastala na území Slovenska a do 30 dní, ak nastala v zahraničí.

Ku každej poistnej zmluve PZP získate automaticky bezplatné asistenčné služby (technické, predcestovné, administratívno-právne a lekárske asistencie) v nasledovných variantoch:

 • Asistenčné služby GARANT PLUS
 • Asistenčné služby EUROGARANT PLUS

Náročnejší vodiči majú k dispozícii možnosť priplatiť si rozšírený balík asistenčných služieb, ktoré poskytujú nadštandardný servis na Slovensku a v zahraničí. Vybrať si môžete z dvoch variantov:

 • Rozšírené asistenčné služby ŠPECIÁL PLUS
 • Rozšírené asistenčné služby OPTIMUM PLUS

Asistenčné služby zabezpečuje NONSTOP spoločnosť Global Assistance Slovakia

Sledujte nás na sociálnych sieťach