Poznáte všetky poistenia, ktoré vás chránia na cestách?

Na cestách sa okrem áut stále častejšie objavujú bicykle, elektrické kolobežky aj skateboardy.

Hoci vodiči týchto nemotorových vozidiel patria spolu s chodcami k najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky, štatistiky nehodovosti ich v mnohých prípadoch evidujú ako vinníkov dopravných nehôd. Aj preto je dobré vedieť, aké poistenie a za akých okolností môže aspoň finančne zmierniť následky kolízie obom stranám – a to bez ohľadu na počet kolies či na to, kto nehodu spôsobil.

PZP a havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona každé motorové vozidlo. Jeho zmyslom je chrániť ostatných účastníkov cestnej premávky, respektíve kompenzovať škody, ktoré im prevádzka vozidla môže spôsobiť. V prípade, že vinníkom nehody je vodič auta, škoda spôsobená ďalším účastníkom nehody je hradená z jeho povinného zmluvného poistenia. Napríklad cyklista si môže z vodičovho PZP nárokovať náhradu škody za zničený bicykel aj za prípadnú ujmu na zdraví. Samozrejme, PZP nekryje škody, ktoré takémuto vodičovi v prípade zrážky s cyklistom vzniknú na jeho vlastnom aute. Ak sa vodič chce vyhnúť úhrade nákladov na opravu svojho auta z vlastného vrecka, ideálnym riešením je havarijné poistenie. To sa oplatí aj v prípade, ak vinníkom nehody nie je iný vodič, ale cyklista. „Samozrejme, poškodený vodič motorového vozidla môže žiadať náhradu škody aj od samotného cyklistu, ktorý nehodu spôsobil. Ten si však na svoj bicykel PZP ani havarijné poistenie uzatvoriť nemôže a je otázne, či škodu na základe vzájomnej dohody dobrovoľne uhradí. To isté platí aj pre kolobežkárov či chodcov. Poškodený vodič od nich síce môže náhradu škody vymáhať súdnou cestou, je to však časovo náročný proces bez garancie, že vinník bude mať dostatok prostriedkov na pokrytie všetkých súvisiacich nákladov s opravou poškodeného vozidla. Inými slovami, je celkom pravdepodobné, že bez havarijného poistenia škodu, ktorú vám spôsobil niekto iný, nakoniec zaplatíte vy,“ vysvetľuje Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Poistenie zodpovednosti

K poisteniam, ktoré môžu pomôcť pri dopravných nehodách, patrí aj pripoistenie zodpovednosti za škodu. To sa uzatvára ako súčasť poistenia bytu či nehnuteľnosti. Pri dopravnej nehode môže uľahčiť situáciu práve tým účastníkom, na ktorých sa možnosť uzavretia PZP nevzťahuje. Teda cyklistom, chodcom či vodičom iných nemotorových vozidiel – a to v prípadoch, ak sami zavinia dopravnú nehodu. „Pokiaľ máte v rámci svojho poistenia domu, bytu alebo domácnosti uzatvorené poistenie zodpovednosti, škodu za vás uhradí poisťovňa. Okrem škôd na majetku pokryje aj prípadnú škodu na zdraví, čo je veľmi dôležité. Liečba zranení totiž často predstavuje nezanedbateľnú finančnú položku, ktorú od vinníka môže poškodený žiadať,“ upozorňuje D. Zemánek a dodáva: „Poistenie zodpovednosti odporúčam naozaj každému, a to bez ohľadu na to, či a aký dopravný prostriedok používa. Možností, že niekomu nechtiac spôsobíte ujmu na zdraví či škodu na majetku, je totiž aj v každodennom živote viac ako dosť. Zo skúseností môžem odporučiť stanoviť si poistnú sumu minimálne na 10 000 eur, optimálne aspoň na 25 000 – 30 000 eur. Takéto poistenie navyše chráni nielen vlastníka domu, bytu alebo domácnosti, ale aj ostatných členov spoločnej poistenej domácnosti.“

Úrazové poistenie

Počas dopravných nehôd dochádza často k zraneniam, ktoré si vyžadujú nielen akútne ošetrenie a hospitalizáciu, ale aj dlhodobú rekonvalescenciu. Nehovoriac o možných trvalých následkoch či dokonca smrti. Aj preto predstavuje úrazové poistenie základný štandard životného poistenia, ktoré by mal mať uzavreté každý. „V prípade poistenia trvalých následkov s progresívnym plnením vyplatí poisťovňa poistenému percentuálnu časť z dojednanej poistnej sumy, ktorá závisí od rozsahu telesného obmedzenia alebo poškodenia. Poistnú sumu si môžete stanoviť v rozsahu od tisíc do 50-tisíc eur. Vyplatené poistné plnenie potom pomôže poistenému alebo jeho blízkym kompenzovať zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť alebo obmedzenie príjmu, ku ktorému často dochádza súčasne“, dodáva D. Zemánek.

Sledujte nás na sociálnych sieťach