Slovník pojmov


Účet poistníka
Účet vedený poistiteľom pre každého poistníka ku každej poistnej zmluve.

Úhrada poistného
Zaplatenie predpísaného poistného na dohodnuté alebo stanovené poistné obdobie. Podľa našich právnych predpisov čiastočná úhrada nie je žiadna úhrada a posudzuje sa, akoby poistné nebolo zaplatené vôbec.

Úprava poistného
Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky poistníka. Poistné sa môže upraviť počas poistnej doby smerom nadol alebo nahor aj v súvislosti s dohodnutým systémom zliav a prirážok k poistnému.

Sledujte nás na sociálnych sieťach