Slovník pojmov


Plnenie
Uspokojenie oprávnených nárokov, vyplývajúcich zo záväzkov prevzatých oprávneným a povinným subjektom. V poisťovníctve ide o poskytnutie poistného plnenia (resp. poistnej náhrady) za udalosti vzniknuté podľa poistných podmienok uzavretej poistnej zmluvy alebo právneho predpisu.

Podpoistenie
Podhodnotenie majetku ako predmetu poistenia v uzavretej poistnej zmluve. Ide o stav, kedy je poistná suma podstatne nižšia ako poistná hodnota. Pri zistení podpoistenia je plnenie priznané v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy k poistnej hodnote. Pre predídenie podpoisteniu sa odporúča klientom pri podpise zmluvy aktivácia automatickej indexácie poistnej zmluvy.

Poistenec (Poistený)
Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou.

Poistenie
Právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Tento záväzok je realizovaný za úplatu, t. j. poistné.

Poistenosť
Jeden z ukazovateľov úrovne rozvoja poistenia. Vyjadruje pomer medzi poisteniami spravovanými poisťovacím podnikom a celkovou možnosťou poisťovania na poistnom trhu. Celková možnosť poisťovania je daná rozsahom poistného poľa. Poistenosť sa udáva v percentách. V podmienkach konkurencie vyjadruje úspešnosť konkrétnej poisťovne na poistnom trhu.

Poistiteľné riziko
Riziko, ktoré môže poisťovňa v zmysle poistno-technických podmienok prijať do poistenia.

Poistná doba
Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve.

Poistná hodnota
Hodnota poistenej veci, z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky poistného.

Poistná matematika
Osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti, slúžiace na výpočet poistných sadzieb, úmrtnostných tabuliek a rezerv poistného.

Poistná náhrada
Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený alebo poškodený. Výška poistnej náhrady sa stanovuje podľa likvidačných zásad pre jednotlivé typy poistných udalostí a poistenia a v zmysle platných právnych a cenových predpisov.

Poistná ochrana
Riziko alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany sa stanovuje poistnými podmienkami, ktoré určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne.

Poistná politika
Súbor taktických a strategických opatrení smerujúcich k dosiahnutiu proporcionálneho rozvoja poistenia v danej poisťovni alebo na danom poistnom trhu.

Poistná rezerva (rezerva poistného)
Časť poistného určená v kalkulácii na krytie budúcich nárokov poisteného, prípadne na krytie mimoriadneho výskytu škôd. Obyčajne sa v poisťovacej praxi týmto pojmom označujú účelové poistné fond, alebo aj výkyvová prirážka kalkulovaná v netto poistnom.

Poistná suma
V poistnej zmluve dohodnutá alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka - suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).

Poistné
Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v danom poistení.

Poistné fondy
Podľa zákona o poisťovníctve sa používa pojem "účelové poistné fondy". Ide o rezervné fondy poisťovne s osobitným určením pre poskytovanie poistných plnení. Oproti ostatným podnikovým fondom majú niekoľko špecifík. Jedným z nich je, že sa tvoria z nákladov a tiež zo zisku.

Poistné krytie
Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže sa po jej vyčíslení zaslať poistenému ako poistná náhrada. Základné sú údaje o platnosti poistnej zmluvy a o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla. Ďalšími sú údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

Poistné obdobie
Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné. Ak sa poistné za toto obdobie nezaplatilo, poistná zmluva podľa stanovených podmienok zaniká pre neplatenie. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou.

Poistné odvetvie
Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodosti poistného rizika. V podmienkach slovenského poisťovníctva sú to tieto základné odvetvia: poistenie majetku, poistenie osôb, poistenie zodpovednosti za škody, nemocenské a dôchodkové poistenie.

Poistné operácie
Súbor pracovných postupov, ktoré sú realizované poisťovňou v súvislosti s poisťovacou činnosťou v prospech poistených. Sú obsiahnuté vo všetkých pracovných procesoch poisťovne.

Poistné pole
Súbor majetku, predmetov, osôb, záujmov alebo iných javov (existujúcich v danom štáte, alebo na teritóriu, na ktorom pôsobí poisťovňa), ktorý je možné poistiť. V podmienkach trhového mechanizmu vyjadrujú kapacitu poistného trhu. Obsadenie poistného trhu sa hodnotí ukazovateľom "poistenosť".

Poistné právo
Je časťou právnej vedy, ktorá skúma a rieši právne problémy poistenia, poisťovníctva a poistných vzťahov.

Poistné riziko
Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe poistno-technických podmienok.

Poistné tarify
Cena za jednotku poisťovacej služby. Je kalkulovaná podľa poistno-matematických a poistno-technických metód. Stanovuje sa buď v absolútnych hodnotách ako poistné alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu (napr. z hodnoty poistenej veci, z poistnej sumy a podobne).

Poistník
Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

Poistný maklér (Broker)
Profesionálny sprostredkovateľ rôznych transakcií. V poisťovníctve dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovacej spoločnosti.

Poisťovacia činnosť
Dojednávanie poistenia, jeho správa a poskytovanie poistných plnení za poistné udalosti, ako aj sprostredkovanie poistenia. Za poisťovaciu činnosť sa považuje i zaisťovacia činnosť.

Poisťovanie
Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia. V širšom zmysle slova ide o celý súbor pracovných postupov súvisiacich s poisťovacou činnosťou. Patrí sem nábor poistenia, reklama, dojednávanie poistenia, jeho správa a likvidácia poistných udalostí.

Poisťovateľ
Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu alebo vo výnimočných prípadoch aj sprostredkovateľskú firmu.

Poisťovňa
Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť. Môže byt špecializovaný na realizáciu niektorého druhu poistenia, niektoré skupiny poistených, na niektoré riziká alebo je univerzálnou poisťovňou.

Poisťovníctvo
Odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia.

Poplatok za počiatočné náklady
Poplatok účtovaný pri zrušení poistnej zmluvy s výplatou odbytného alebo pri prevedení na poistenie v splatenom stave hradený znížením počtu počiatočných podielových jednotiek.

Poplatok za zrušenie poistnej zmluvy
Poplatok účtovaný pri zrušení zmluvy s výplatou odbytného hradený znížením počtu akumulačných podielových jednotiek.

Portfólio
Z francúzštiny (portefeuille); všeobecne znamená obchodnú zásobu zmeniek. V poisťovníctve ide o súbor spravovaných dlhodobých poistných zmlúv.

Sledujte nás na sociálnych sieťach