Slovník pojmov


Finančná strata
Finančná ujma, ktorú poistený utrpí v dôsledku totálneho zničenia alebo odcudzenia (krádeže, lúpeže) motorového vozidla v jeho vlastníctve alebo zadovážené na úver alebo je v jeho držaní z titulu finančného lízingu.

Fixné poistné
Výška poistného sa počas celej doby poistenia nemení. Zmena poistného sa môže uskutočniť len na základe vzájomnej dohody medzi klientom a poisťovňou.

Fond (investičný)
Súhrn finančných prostriedkov, rozdelený na podiely (podielové jednotky fondu), ktorý je podľa príslušných právnych predpisov spravovaný štátnym orgánom, autorizovanou správcovskou spoločnosťou alebo poisťovateľom. Investičné prostriedky môžu pozostávať aj z investičných titulov, ktoré tvoria klasické rezervy poisťovateľa, sú upravené zákonom o poisťovníctve a kontrolované dozorným orgánom.

Fond rezerv poistného
Účelový poistný fond určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení. Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení (poistných náhrad) v danom roku a kalkulovanými škodami a z ďalších zdrojov. Časť tohto fondu je možné použiť na podnikateľskú činnosť poisťovní.

Fond zábrany škôd
Účelový poistný fond určený na krytie a financovanie preventívnych opatrení. Okrem iného slúži na vývoj a zavádzanie nových strojov a zariadení znižujúcich riziko vzniku rôznych havárií alebo znižujúcich rozsah škôd. Súčasťou zábrannej činnosti poisťovní je aj propagácia zábranných a bezpečnostných opatrení. Fond sa tvorí z príspevku na zábranu škôd, ktorý je kalkulovaný v brutto poistnom.

Fondový účet
Účet vedený poistiteľom, na ktorom sú evidované podielové jednotky jednotlivých investičných fondov.

Franšíza
Ide o sumu, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie. Ak výška škody prevýši franšízu, poisťovňa poistné plnenie poskytuje.

Sledujte nás na sociálnych sieťach