Slovník pojmov


Bankopoisťovníctvo
Poskytovanie bankových a poisťovacích produktov prostredníctvom distribučného kanála, ktorým môže byť banka alebo poisťovňa. Pri bankopoisťovníctve dochádza k prepájaniu bankových a poisťovacích služieb, čo umožňuje banke alebo poisťovni uspokojiť potreby klienta na jednom mieste. Príkladom môže byť hypotekárny úver spojený so životným poistením, predaj povinného zmluvného poistenia na pobočkách bánk, poistenie nehnuteľnosti ponúknuté bankou pri vybavovaní hypotekárneho úveru, poistenie schopnosti splácať úver a pod.

Banková zloženka
Platobný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva úhradu platieb za predaj tovaru a vykonané služby, na úhradu poplatkov, poistenia, stravného, nájomného a podobne na účet príjemcu vedený bankou.

Batožinový priestor
Uzatvárateľný priestor na odkladanie batožiny, ktorý nezasahuje do priestoru určeného k preprave osôb.

Bezškodový priebeh
Taký stav poistenia, v ktorom sa za sledované obdobie nevyskytli žiadne poistné udalosti, alebo, ak sa nejaké vyskytli, tak len v omnoho menšom merítku, ako je celkový priemer v danom poistení. Poisťovňa môže za tento priebeh poistenia znížiť poistné - zvýhodniť klienta formou bonifikácie (pozri heslo " Bonus alebo Bonifikácia").

Bežné poistné
Stanovené poistné na dohodnuté poistné obdobie, ktorým je obyčajne kalendárny rok. Bežné poistné a jeho platenie je dôležitým bodom poistnej zmluvy. Je možné dojednať ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné poistné obdobia podľa zvyklostí a podmienok jednotlivých poisťovní. Poistné na obdobie kratšie ako jeden rok sa stanovuje pri dlhodobých poisteniach z ročného poistného delením počtom poistných období v roku. Prvé poistné a poistné u krátkodobých poistení sa platí obyčajne pri dojednaní poistnej zmluvy.

Blízka osoba
Príbuzný poisteného v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Bolestné
Dávka, ktorá sa poskytuje v prípade odškodnenia úrazu. Výšku náhrady určuje lekár podľa príslušnej právnej normy. Podobnou dávkou je tzv. náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorou sa z poistenia zodpovednosti odškodňujú trvalé následky zdravotného poškodenia.

Bonifikácia
Poskytnutie zľavy klientovi za splnenie vopred dohodnutých podmienok, t. j. za priaznivý škodový priebeh (pozri tiež "Bezškodový priebeh a Bonus").

Bonus
Z latinčiny "dobrý". V praxi označuje poskytnutie dobropisu zákazníkovi za splnenie stanovených alebo dohodnutých podmienok. V poistení ide o zľavu na poistnom (alebo zvýhodnenie plnenia poisťovne) za priaznivý škodový priebeh. Môže ísť o nezavinený škodový priebeh (napr. havarijné poistenie motorových vozidiel), za používanie protipožiarnych signalizačných alebo hasiacich zariadení, za komplexnosť uzavretého poistenia (riziková alebo vecná) a podobne.

Broker
Z angličtiny; profesionálny sprostredkovateľ obchodných alebo burzových transakcií, prepravy, colných náležitostí a podobne. V poistení dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovne (viď heslo "Sprostredkovateľ poistenia").

Brutto poistné
Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne (viď heslo "Kalkulácia poistného", "Kalkulačný vzorec"). Brutto poistné sa môže rozdeliť na poistné obdobia ako bežné poistné.

Sledujte nás na sociálnych sieťach