Slovník pojmov


Zábrana škôd
Činnosť poisťovní zameraná na presadzovanie preventívnych opatrení smerujúcich k znižovaniu rizika a rozsahu škôd. Táto činnosť sa realizuje formou poskytovania finančných príspevkov a úverov na preventívne opatrenia a zariadenia, výchovou a propagačnou činnosťou. Označuje sa tiež ako zábranná činnosť poisťovní.

Začiatok poistenia
Termín vzniku poistenia. Je to čas uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spätnou platnosťou.

Zaistenie
Zjednodušene ide o poistenie poistenia. Poisťovňa v prípade veľkého rizika rozdelí toto medzi viacerých poisťovateľov formou zaistenia. Jednou z metód zaistenia je, že poisťovateľ a zaisťovateľ sa podieľajú na poistnom plnení v takom pomere, ako si rozdelili poistné.

Zaisťovňa
Právny a podnikateľský subjekt zaoberajúci sa špeciálnou poisťovacou činnosťou, a to zaistením. Zaistenie môže vykonávať aj poisťovňa.

Základný rezervný fond
Jeden z účelových poistných fondov, ktorý je povinná tvoriť každá poisťovňa podľa zákona o poisťovníctve. Slúži na krytie výkyvov medzi skutočne vyplatenými poistnými plneniami a kalkulovanými škodami. Ak sú skutočné poistné náklady vyššie, rozdiel sa čerpá zo základného rezervného fondu.

Zákon o poisťovníctve
Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva. Charakterizuje poisťovaciu činnosť a podniky, ktoré ju môžu vykonávať. Určuje postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom, formy poistenia, hospodárenia poisťovní a tvorbu účelových poistných fondov.

Zákonná zodpovednosť
Zákonom stanovená povinnosť nahradiť škodu, ktorá bola spôsobená inému. Vo väčšine prípadov je dôležité preukázanie zavinenia, a teda aj zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Zákonné poistenie
Jedna zo základných foriem poistenia. Platnosť poistenia je daná zákonom, ak sú splnené stanovené podmienky (napr. vlastníctvo motorového vozidla). Najznámejšie je poistenie zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.

Zánik poistenia
Ukončenie platnosti poistnej zmluvy, resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou alebo zánikom zo zákona (zánik poistenia pre neplatenie alebo pre zánik poistného rizika).

Zavinenie
Spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy. Pri zavinení sa skúma rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného alebo neúmyselného spôsobenia ujmy.

Zelená karta
Zvláštne potvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel pre zahraničie. Zelená karta sa vydáva na základe Dohody o zelených kartách, ktorá je zastrešovaná Radou kancelárií v Londýne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach