Slovník pojmov


Inflácia
Inflácia označuje v národnom hospodárstve všeobecný nárast cien ekonomických statkov, čo má za následok zníženie kúpnej sily peňazí.

Invalidita
Invaliditou sa rozumie dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poisteného, ktorý je podľa zákona o sociálnom poistení hodnotený Sociálnou poisťovňou ako miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a viac v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, a ku dňu vzniku invalidity získal poistený počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona o sociálnom poistení a nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. V prípade, že poistený nemá nárok na invalidný dôchodok z iných než zdravotných dôvodov, je táto podmienka nahradená lekárskym posudkom o zdravotnom stave, pre ktorý by poistený inak mal na invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne nárok.

Investičné životné poistenie
Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.).

Investičný deň
Deň stanovený poistiteľom, kedy sa uskutočňuje nákup a predaj podielových jednotiek a ktorý je závislý od podmienok dohodnutých s osobou vykonávajúcou správu investičného fondu a/alebo od interných podmienok poistiteľa.

Investičný fond
Fond obsahujúci skladbu rôznych investičných prostriedkov, ktorý spravuje poistiteľ alebo osoba poverená poistiteľom.

Sledujte nás na sociálnych sieťach