Slovník pojmov


Majetková škoda
Poškodenie hmotných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo poškodeného. Predstavuje znemožnenie úplného alebo čiastočného využívania majetku. Majetková škoda sa dá jednoznačne vyčísliť. Má charakter čiastočnej škody (poškodená vec sa dá opraviť) alebo totálnej škody (poškodená vec sa z technického hľadiska nedá opraviť alebo jej oprava je nákladnejšia ako cena novej veci alebo cena veci v čase jej poškodenia).

Majetkové poistenie
Všeobecné označenie pre poistenie vecí. V majetkovom poistení rozlišujeme najmä tieto hlavné druhy: poistenie budov, poistenie domácností, poistenie motorových vozidiel, poistenie dopravných prostriedkov, poistenie vecí proti rôznym rizikám, najmä živelným. Veci je možné poistiť napr. proti poškodeniu atmosférickými zrážkami, vodou z vodovodných zariadení, lomu strojov, rozbitiu skiel a podobne.

Malus
Z latinčiny "zlý". V poisťovníctve ide o opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok priebehu poistenia, alebo horšieho ako stanoveného (kalkulovaného) rizika. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.

Marža
Rozdiel medzi cenou obstarania a cenou predaja, t. j. rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou. Všeobecne možno maržu charakterizovať ako rozpätie alebo medzeru medzi dvoma stavmi.

Miestna platnosť poistenia
Územie stanovené v poistnej zmluve, kde môže vzniknúť škoda, ktorá bude predmetom poistenia, a tým aj poistného plnenia. Škodu, ktorá vznikla mimo tohto územia, poistenie nekryje. Najčastejšie je územná platnosť, najmä v majetkových a zodpovednostných poisteniach, stanovená na územie štátu sídla poisťovne, ktorá uzavrela poistenie. Miestna platnosť môže byť určená aj na poistený dom, domácnosť a podobne.

Mimoriadne poistné
Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia.

Minimálna poistná suma
Minimálna suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení. Predstavuje minimálnu cenu konkrétneho rizika.

Sledujte nás na sociálnych sieťach