Slovník pojmov


Havária
Náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka motorového vozidla s nepohyblivou prekážkou (napr. stena, stojaci automobil a pod.) a stret je zrážka motorového vozidla s pohybujúcim sa objektom (napr. automobil, človek, zviera a pod.).

Havarijné poistenie
Ide o dobrovoľné zmluvné poistenie vozidiel pre prípad ich poškodenia, alebo zničenia (dopravná nehoda). Obsahuje aj ďalšie riziká, ako je odcudzenie, živelné pohromy a pod. Pripoistiť si možno aj poškodenie alebo odcudzenie batožín či úraz prepravovaných osôb. V zahraničí sa havarijné poistenie označuje ako kasko poistenie. Poistenie sa spravidla nevzťahuje na škody vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, koróziou a podobne, nesprávnou obsluhou či nesprávne prevedenými opravami, riadením osobou bez vodičského oprávnenia, osobou pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok.

Havarijný certifikát
Správa vystavená havarijným komisárom, ktorá môže mať podobu stručnejšiu (bez obhliadky) alebo podrobnejšiu (s obhliadkou a fotodokumentáciou, prípadne ďalšou dokumentáciou). Správa obsahuje údaje o príčine a rozsahu poškodenia predmetného objektu skúmania.

Havarijný komisár
Fyzická alebo právnická osoba (znalec), ktorá sa špecializuje na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, vzniknutých na zásielkach počas prepravy, na budovaných investičných celkoch a podobne.

Hlásenie škody
Oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú je uplatňovaný nárok na poistné plnenie. Uskutočňuje sa bez zbytočného odkladu a písomnou formou.

Hodnota fondového účtu
Suma, ktorá by sa získala predajom všetkých podielových jednotiek na fondovom účte za aktuálnu hodnotu podielovej jednotky príslušných investičných fondov.

Hodnota predajných zvyškov
Výkupná hodnota zvyškov po odpočítaní nákladov na ich demontáž, očistenie, príp. preskúšanie.

Hospitalizácia
Pobyt poisteného v nemocnici po dobu minimálne 24 hodín, a to z dôvodu lekársky nevyhnutného liečenia choroby alebo úrazu.

Hraničné poistenie
Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla; uzatvára sa pri vstupe cudzozemského vozidla na územie SR a týka sa iba tých cudzozemských vodičov, ktorí nemajú platnú zelenú kartu vydanú poisťovňou iného štátu alebo ich zodpovednosť v SR nie je zaručená Kanceláriou poistiteľov iného štátu.

Hrubá nedbanlivosť
Keď poistený vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený všeobecne záväznými právnymi predpismi, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí.

Sledujte nás na sociálnych sieťach