Slovník pojmov


Nábor poistenia
Súbor pracovných postupov súvisiacich s dojednávaním poistenia a jeho správou. Ide o obchodnú činnosť, ktorej základom je vhodné a účelné pôsobenie na klienta propagačnými, reklamnými a agitačnými prostriedkami, s cieľom presvedčiť ho o výhodách poistenia a poistenie uzavrieť. U existujúcich poistných zmlúv pôsobí na ich udržanie a také úpravy, ktoré vyhovujú klientovi. Nábor poistenia vykonávajú obchodní referenti, obchodní zástupcovia, dôverníci, sprostredkovatelia a iní poverení pracovníci poisťovne. Útvary zaoberajúce sa náborom poistenia sa označujú aj ako obchodná služba.

Náhodná udalosť
Udalosť, ktorá vznikne neočakávane. V poistení ide o udalosť neočakávanú, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený alebo poškodený nemohol jej vzniku predísť.

Náhrada škody
Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného (morálneho) odškodnenia. Odškodnenie môže byt úplné alebo čiastočné a rozsah odškodnenia je obyčajne uvedený vo všeobecnosti v právnych predpisoch.

Následná škoda
Strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a podobne). V niektorých prípadoch môže byť predmetom poistnej náhrady, resp. aj poistenia.

Naturálne plnenie
Vecné plnenie poisťovne predstavujúce konkrétnu službu alebo poskytnutie predmetov, ktoré boli poistnou udalosťou poškodené, zničené alebo odcudzené. Môže to byť lekárske ošetrenie, lieky, zabezpečenie náhradného autobusu po dopravnej nehode. Naturálne plnenie poisťovne musí byť dohodnuté v poistnej zmluve.

Neplatnosť poistenia
Poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov uvedených v poistnej zmluve, napríklad poistná udalosť vznikla na území mimo územnú platnosť poistenia, v inom čase ako je dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom a podobne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach