Slovník pojmov


Agent
Zástupca poisťovne ponúkajúci a dojednávajúci poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní, pričom záleží na type licencie, ktorou disponuje od dozorujúceho orgánu. Pozri tiež heslo „Broker“.

Akceptácia (prijatie do poistenia)
Uznanie návrhu poistnej zmluvy poisťovňou za platný, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené pre daný druh poistenia.

Akceptačný list
Poisťovňa alebo zaisťovňa prostredníctvom tohto listu potvrdzuje, že akceptuje, t. j. preberá krytie daného poistného rizika alebo jeho časti za presne definovaných podmienok.

Aktuár
Zodpovedný poistný matematik. Aktuár zodpovedá za správnosť výpočtu poistných produktov a za výkazníctvo.

Akvizícia
Z latinčiny; získavanie nových zákazníkov, predplatiteľov, inzerentov a podobne. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov.

Akvizitér
Získavateľ zákazníkov, predplatiteľov, objednávok a podobne. V poisťovníctve ide o získavateľa poistencov - uzatváranie poistných zmlúv.

Alokácia poistného
Investovanie poistného napríklad do podielových fondov.

Alokačný pomer
Percentuálne rozdelenie poistného medzi zvolené investičné fondy.

Amortizácia
Postupné znižovanie hodnoty majetku v dôsledku fyzického alebo morálneho opotrebenia.

Anuita
Pravidelná splátka dlhu. Časť splátky pripadá na zaplatenie úrokov, zvyšok na zaplatenie dlhu. Anuita je stanovená v rovnakých čiastkach. Pri rovnakej anuite sa v nej postupne znižuje v podiel úroku a rastie podiel splácania dlhu.

Asekurácia
Z taliančiny; zastaralý výraz pre poistenie.

Asistencia
Pomoc (starostlivosť) poskytovaná poisťovňou (alebo inými organizáciami) osobám poisteným v zahraničných poisťovniach na základe dohôd medzi týmito poisťovňami. Dohody určujú rozsah poskytovanej pomoci, ktorý je partnerská poisťovňa ochotná uhradiť. Rozsah pomoci závisí od dojednaných poistných podmienok. Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu a organizačnú pomoc smerujúcu k uľahčeniu situácie napríklad zahraničnému turistovi po nepredvídanej - náhodnej - poistnej udalosti.

Asistenčná služba
Konkrétna služba poskytovaná asistenčnou spoločnosťou alebo poisťovňou – napríklad odťah vozidla, dotankovanie paliva, náhradná preprava do cieľa cesty.

Asistenčná spoločnosť
Právnická osoba poskytujúca asistenčné služby.

Asociácia
Zväz resp. združenie fyzických alebo právnických osôb. V poisťovníctve ide o voľné združenie poisťovní, ktoré zastupuje záujmy členských poisťovní pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, zahraničnými partnermi a inými osobami (napr. Slovenská asociácia poisťovní). Koordinuje a metodicky pomáha pri riešení spoločných odborných problémov členských poisťovní. Jednotlivé asociácie sa zaoberajú aj inou činnosťou, podľa podmienok a potrieb poisťovateľov danej krajiny. Asociácie v zahraničí sú organizované ako odvetvové alebo všeobecné.

Aval
Zmenkový alebo šekový ručiteľ. Ručiteľ (avalista) sa svojím podpisom zaručuje za niektorú osobu zainteresovanú na zmenkovej operácii a výslovne uvedenú na zmenke. Ak nie je výslovne uvedená osoba, za ktorú avalista ručí, potom platí, že ručenie sa vzťahuje na osobu, ktorá vystavila šek alebo zmenku. Avalista je takto rovnakým dlžníkom ako osoba, za ktorú sa zaručil.

Sledujte nás na sociálnych sieťach