Slovník pojmov


Živel
Súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný.

Živelné poistenie
Druh poistenia majetku dotýkajúci sa poistenia živelných rizík. Z hľadiska poistenia sa k živelným rizikám počítajú: požiar, výbuch, blesk, víchrica, ľadovec, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, pád lavín, pád cudzích predmetov a iné.

Životné poistenie
Druh rezervotvorného poistenia osôb, ktorého predmetom a rizikom je dožitie alebo úmrtie poistenej osoby. Medzi tieto poistenia sa zaraďuje i dôchodkové poistenie.

Sledujte nás na sociálnych sieťach