Slovník pojmov


Likvidácia poistných udalostí
Pracovný proces zabezpečujúci poskytnutie konečného efektu z poistenia, a to poskytnutie poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Proces obsahuje registráciu poistnej udalosti, vyznačenie a overenie poistného krytia, obhliadku poškodenej veci, korešpondenciu a šetrenie, výpočet poistného plnenia (poistnej náhrady) a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukázanie poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti. V užšom zmysle slova ide len o práce spojené s vlastnou likvidáciou, t. j. obhliadku a výpočet škody.

Likvidačná správa
Opis poistného krytia, právneho základu a výpočet poistného plnenia v konkrétnej poistnej udalosti.

Likvidačný zástupca
Zákon o Povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001 Z.z. definuje likvidačného zástupcu ako fyzickú alebo právnickú osobu s trvalým pobytom alebo sídlom v členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť v zastúpení poisťovateľa. Poisťovateľ je povinný v každom členskom štáte, v ktorom mu nebolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, určiť svojho likvidačného zástupcu. Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa. Zhromažďuje informácie potrebné na prešetrenie nárokov poškodeného a vykonáva všetky činnosti potrebné na ich uspokojenie.

Likvidita
Schopnosť podniku uhradiť všetky svoje záväzky v danom termíne. V poisťovníctve ide o schopnosť poisťovne uhradiť svoje záväzky všetkým veriteľom, najmä poisteným, aj v budúcich obdobiach, a to vo výške stanovenej dohodnutou poistnou zmluvou. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fondy a rezervný podnikový fond.

Limit poistného plnenia
Maximálna suma poistného plnenia pri jednej poistnej udalosti, ktorú poisťovňa preplatí, je stanovená v poistných podmienkach. Minimálne limity krytia sú určené zákonom.

Lízing
Činnosť spočívajúca v prenájme výrobkov dlhodobého používania (vrátane napr. výrobných strojov). Prenájom sa uskutočňuje na základne zmluvy, ktorou nájomca získava od prenajímateľa do užívania majetok, a to na dohodnuté obdobie a za dohodnutú odmenu. Nájomné je obvykle splácané v mesačných splátkach. Predmetom lízingu môže byť akýkoľvek hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. V praxi sa rozlišujú dva typy lízingov – finančný a operatívny. Pri finančnom lízingu sa predpokladá plná úhrada hodnoty požičaného majetku a jeho splatením zároveň prevod vlastníckych práv. Pri operatívnom lízingu nedochádza k zmene vlastníckeho práva. Zmluvným základom býva nájomná zmluva, pričom napr. pri operatívnom lízingu áut preberá na seba lízingová spoločnosť celú zodpovednosť za automobil, vrátane poistenia, údržby, opráv a predaja ojazdeného automobilu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach