Slovník pojmov


Obchodný zástupca
Profesionálny pracovník poisťovne vykonávajúci nábor poistenia (dojednávanie poistných zmlúv) v teréne. Na svojich obchodných výsledkoch je obyčajne zainteresovaný podielovou mzdou alebo produkčnou odmenou či províziou.

Objem poistného
Výška prijatého poistného za celú poisťovňu, skupinu poistení, poistné odvetvie, alebo jednotlivé poistné druhy. Môže sa rozlišovať na prijaté poistné alebo kmeňové poistné. Objem prijatého poistného predstavuje základ príjmov poisťovne - jej výnosy.

Ocenenie rizika
Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je analýza rizík a stanovenie predpokladov vzniku škôd vo vecnom, finančnom a časovom faktore. Pre poisťovňu je ocenenie rizika dôležité pre stanovenie poistných podmienok a sadzby poistného.

Ocenenie škody
Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je stanovenie rozsahu vzniknutej škody v peňažnom vyjadrení. Ocenenie sa vykonáva na základe právnych a cenových predpisov.

Oceňovanie (Underwriting)
Stanovenie hodnoty, alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V poisťovníctve ide najmä o určenie hodnoty rizika (pre stanovenie sadzby poistného) alebo poškodeného predmetu poistenia pre potreby vyplatenia poistného plnenia (poistnej náhrady).

Odovzdané zaistenie
Zaistenie rozdelené medzi viacerých zaistovateľov. Generálny zaistovateľ v prípade vysokého rizika ponúka časť zaistenia iným zaistovateľom.

Odstúpenie od poistnej zmluvy
Postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje a pokiaľ by poisťovňa poznala správne údaje, poistenie by vôbec neuzavrela. V takom prípade môže odstúpiť od poistenia a poistenie je neplatné od začiatku pre nesplnenie zákonom stanovených podmienok na jeho dojednanie.

Ohlásenie škody
Akt, ktorým poistený alebo poškodený oznamuje poisťovni, že došlo ku škode krytej poistením. Ohlásenie sa vykonáva písomne, ústne, alebo telefonicky. Písomné oznámenie jednoznačne definuje a identifikuje vzniknutú škodu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach