Slovník pojmov


Rámcová poistná zmluva
Poistná zmluva dohodnutá s právnickou osobou, ktorá riadi viac samostatných hospodárskych subjektov. Stanovuje základné poistné podmienky a rozsah poistného krytia.

Regres
Vymáhanie záväzku, ktorý sa už vyplatil poistenému, od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť. Toto právo prechádza na poisťovňu na základe uzavretej poistnej zmluvy alebo právnych predpisov v prípade, že sa poskytlo poistné plnenie, a to len do jeho výšky.

Rezervotvorné poistenie
Poistenie, pri ktorom sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok. V tomto poistení sa poistná náhrada vždy vyplatí, a to buď poistenému, pozostalým alebo inej oprávnenej osobe.

Riziko
Neistota, že určitý jav sa bude pozitívne vyvíjať. Prirodzenou snahou je neistotu znižovať a pokiaľ to nejde, je nutné sa pripraviť na to, že vzniknuté škody sa musia nahradiť. Na takýto účel sa vytvárajú hmotné a nehmotné rezervy. Jedným z nástrojov riadenia rizika je aj poistenie.

Rizikové poistenie
Poistenie, v ktorom sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne, alebo nie. Pokiaľ poistná udalosť počas trvania poistenia nevznikne, poisťovňa neposkytne poistnú náhradu. Poisťovňa poskytne poistnú náhradu, aj keď udalosť vznikne často, niekoľkokrát po sebe.

Rozsah poistného krytia
Súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovňa poskytne poistné plnenie.

Sledujte nás na sociálnych sieťach