Slovník pojmov


Elektronické záznamy
Fakty, pojmy a informácie zmenené do formy použiteľnej pre komunikáciu, interpretáciu, elektronické a elektromechanické spracovanie údajov alebo elektronické ovládanie zariadení, a to vrátane programov, softvéru a iných kódovaných inštrukcií určených pre spracovávanie a manipuláciu so záznamami.

Emisia
Vydanie, vyslanie, uvedenie do obehu, napr. bankoviek; alebo: množstvo znečisťujúcich prímesí prenikajúcich z určitého zdroja do ovzdušia.

Emitent
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá cenný papier vydáva, t. j. predáva ho jeho prvému nadobúdateľovi. Emitentom môže byť napríklad vystavovateľ zmenky, dlhopisu, akciová spoločnosť zvyšujúca základný kapitál a pod.

EML (Estmated Maximum Loss)
Odhadovaná maximálna škoda, ktorá môže vzniknúť poistnou udalosťou. Slúži pri kalkulácii a rozhodovaní sa o zaistení.

Environmentálna škoda
Škoda definovaná v § 2 zák. č. 359/2007 Z. z. Environmentálna škoda je merateľne nepriaznivá zmena so závažnými nepriaznivými účinkami na vybrané prírodné zdroje (pôdu, povrchové a podzemné vody, vybrané chránené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a biotopy).

Eskont
Kúpa pohľadávky (zmenky, šeku) pred lehotou jej splatnosti a po zrážke úroku odo dňa kúpy do dňa splatnosti. Ide o nástroj premeny kapitálu vo forme nesplatenej pohľadávky na hotové peniaze, t. j. formu úveru.

Sledujte nás na sociálnych sieťach