Slovník pojmov


Cash-flow
V preklade peňažné/hotovostné toky; rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami podniku za určité časové obdobie. Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jej celková bilancia dobrá.

Cedent
Z latinčiny; osoba, ktorá cesiou previedla svoju pohľadávku na iného.

Cenník (Sadzobník poplatkov)
Cenník alebo sadzobník poplatkov je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky a poistenia a spolu s obchodnými podmienkami sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní produktov a služieb. Cenník musí banka zverejňovať v každej pobočke a na internete a o cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Počas trvania zmluvného vzťahu banka môže upraviť ceny, o zmenách však musí klienta informovať. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky. Ak klient nesúhlasí, má právo v súlade s obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy.

Cenová kalkulácia
Podstatou cenovej kalkulácie je prepočet vlastných nákladov, ktorý sa využije pri stanovovaní cien a meraní efektívnosti plánovanej činnosti. Pre potreby kalkulácie je potrebné rozlišovať medzi priamymi a režijnými nákladmi. Prostredníctvom jednoduchého kalkulačného vzorca sa dá pri jednotlivých kalkuláciách zistiť výška ziskovej marže a rozlíšiť tak rentabilná a nerentabilná produkcia podniku či organizácie.

Centrálny dispečing škôd
Miesto, kam môže klient kedykoľvek v prípade nehody ohlásiť poistnú udalosť. Musí ho mať zriadené každá poisťovňa.

Cesia
Z latinčiny; postúpenie práva alebo veci. Zmluva, ktorou jedna osoba (cedent) prevádza na druhú osobu (cesionár) pohľadávku, ktorú má voči dlžníkovi.

Cestovné poistenie
Cestovné poistenie zahŕňa náklady vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú poistenému v zahraničí, teda tam, kde nemôže byť krytý zdravotným poistením, ktoré je pre občanov SR platné u nás. Platí to predovšetkým pre súkromné ambulancie, kde poistenie hradí plnú sumu. V prípade ošetrenia vo verejnom zariadení, ak je zdravotnícky úkon drahší ako na Slovensku, prevyšujúcu sumu preplatí cestovné poistenie.

Cudzozemské motorové vozidlo
Motorové vozidlo, ktoré nie je evidované na území Slovenskej republiky. Za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník alebo prevádzkovateľ nemajú trvalý pobyt, sídlo alebo iný povolený pobyt na území Slovenskej republiky.

Charge karta
Charge karta je druh úverového produktu naviazaného na platobnú kartu. Držiteľ takejto karty vykonáva podobne ako pri kreditnej karte počas daného obdobia, zvyčajne 1 mesiaca, transakcie maximálne do výšky schváleného úverového limitu. Na konci obdobia však musí, na rozdiel od kreditnej karty, uhradiť celý dlh a nemá možnosť splatiť dlh splátkami v neskorších obdobiach.

Sledujte nás na sociálnych sieťach