Slovník pojmov


Deň splatnosti
Stanovený dátum úhrady poistného alebo termín úhrady poistného plnenia poisťovňou.

Denná dávka
V poistnej zmluve stanovená výška denného odškodnenia, najmä v nemocenskom poistení.

Denná náhrada, denné odškodné
Suma, na ktorú vzniká nárok za každý kalendárny deň.

Doba platnosti poistenia
Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byť uvedený v poistnej zmluve, výnimkou je dlhodobé poistenie uzavreté na dobu neurčitú, kde sa uvádza len začiatok poistenia. Doba platnosti poistenia môže byť tiež stanovená zákonom, napr. v zodpovednostnom poistení.

Dodatok k poistnej zmluve
Upravuje obsah pôvodného znenia poistnej zmluvy. Bez vlastnej poistnej zmluvy nie je právne účinný a musí byť jej neoddeliteľnou súčasťou.

Dohodnuté minimálne poistné
Je najnižšia suma poistného, ktorú musí mať poistník zaplatenú za každé poistné obdobie.

Doplnkové poistenie
Dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia. Je určené na rozšírenie poistného krytia, poistnej sumy či miestnej platnosti poistenia.

Doplňujúca (zvláštna) výbava
Akákoľvek výbava vozidla, ktorú nedodáva výrobca v základnom vybavení vozidla a nie je zahrnutá v základnej cene vozidla.

Dozorný orgán nad poisťovníctvom
Orgán štátnej správy alebo nezávislá inštitúcia, ktorá kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníctve a ďalších právnych predpisov. Vydáva licencie (povolenia) na výkon poisťovacej a zaisťovacej činnosti, schvaľuje všeobecné poistné podmienky, navrhuje právne normy v oblasti poisťovníctva. Jeho zmyslom je predovšetkým ochrana oprávnených záujmov poistených. V zmysle zákona o poisťovníctve vykonáva funkciu dozorného orgánu Národná banka Slovenska.

Dôchodkové poistenie
Označuje sa tiež ako dôchodkové pripoistenie, ide o doplnkové poistenie k zákonnému dôchodkovému poisteniu. Účelom dôchodkového poistenia je čo najviac znížiť rozdiel medzi dôchodkom, ktorý sa bude poskytovať zo zákonného poisteni,a a medzi priemerným zárobkom poisteného. Zväčša v sebe zahŕňa nasledovné typy dôchodkov: základný dôchodok, dočasný dôchodok, dôchodok pre pozostalých.

Drobné stavebné mechanizmy
Veci slúžiace k opravám budovy ako miešačka, pásový dopravník, lešenie atď. Za drobné stavebné mechanizmy sa nepovažuje ručné (elektrické) náradie ako vŕtačky, brúsky, píly, atď.

Držiteľ vozidla
Ten, kto má na svoje meno príslušné vozidlo zaregistrované - osoba (firma) zapísaná do technického preukazu. Pri zmene majiteľa už prevádzkovaného vozidla predajom, darovaním či dedením zmluva o poistení zodpovednosti zanikne. Nový majiteľ bude musieť na vozidlo uzavrieť novú zmluvu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach