Slovník pojmov


Časová cena
Cena určitej veci k stanovenému termínu. V poisťovníctve ide najmä o cenu poškodenej veci v čase poistnej udalosti. Vypočítava sa z ceny rovnakej novej, alebo porovnateľnej veci. Od takto stanovenej ceny sa odpočíta zrážka za opotrebenie (amortizácia) v dobe poistnej udalosti.

Čestné vyhlásenie
Používa sa vtedy, ak je treba preukázať, že platia isté skutočnosti. Napríklad preukázanie dobrého zdravotného stavu pri uzatváraní životného poistenia, preukázanie, že nastala poistná udalosť, že platia všetky náležitosti a pod.

Číslo poistnej zmluvy
Dôležitý identifikačný znak každej poistnej zmluvy - poistky. V tomto čísle býva zahrnuté kódové označenie organizačnej jednotky poisťovne, označenie poistného produktu, poradové číslo zmluvy a poistné odvetvie.

Sledujte nás na sociálnych sieťach