Slovník pojmov


Kalkulácia poistného
Činnosť súvisiaca s výpočtom poistného pre konkrétne riziko. Zahŕňa stanovenie netto poistného, prirážok, nákladov poisťovne a ziskovú prirážku. Pri kalkulácii poistného sa rešpektujú základné ekonomické a právne aspekty poistenia. Pri výpočte sa využívajú osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti.

Kargo
Poistenie tovarov a vecí proti poškodeniu alebo zničeniu počas prepravy rôznymi dopravnými prostriedkami.

Kasko
Zo španielčiny – trup; predstavuje havarijné poistenie. Ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia.

Klenoty a šperky
Veci, ktoré majú mimoriadne vysokú cenu a ktoré slúžia ozdobným účelom, a to drahocenné veci zo zlata, platiny, striebra, drahokamov, perál a pod., veci vzácne, unikátne, umeleckého vyhotovenia a ktoré sú vždy ručne zhotovené (nie sú to veci sériovej výroby).

Kombinované poistenie
Zlúčenie viacerých rizík na jednej poistnej zmluve. Obyčajne je jedno riziko základom poistenia a musí byť dojednané (napr. živelné riziko v majetkových poisteniach alebo úmrtie v životných a úrazových poisteniach). Kombinácia rizík môže byť pevná (bez možnosti výberu rizík) alebo voľná, pri ktorej si poistený sám vyberá najvhodnejšie riziká podľa svojich potrieb. V praxi sa tieto poistenia označujú ako "združené", napr. združené poistenie domácnosti, združené poistenie mládeže a podobne.

Koniec poistenia
Termín (dátum a čas), kedy poistenie zaniká; pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Pri dlhodobých poisteniach sa buď dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy (napr. pri životnom poistení) alebo je daný zánikom poistnej zmluvy.

Kovová mreža
Mreža vyhotovená z plného oceľového materiálu s veľkosťou oka max. 400 cm2 a min. priemerom prútu 10 mm pevne ukotvená v obvodovej stene v min. štyroch bodoch, z vonkajšej strany nedemontovateľná. Ak je mreža upevnená v ráme okna, resp. zárubni dverí, musí byť upevnená z vonkajšej strany nedemontovateľným spôsobom. Upevňovacie prvky v tomto prípade nesmú byť od seba vzdialené viac ako 500 mm.

Krádež
Krádežou sa rozumie zánik možnosti poisteného hmotne disponovať s poistenou vecou alebo jej časťou v dôsledku prekonania prekážok, ktoré poistenú vec zabezpečujú, okrem vreckových krádeží.

Krupobitie
Jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a hustoty, ktoré sa v nepriaznivých klimatických podmienkach vytvárajú v horných vrstvách atmosféry, dopadajú na poistenú vec a spôsobujú jej poškodenie alebo zničenie.

Krycí list
Písomné potvrdenie, že poisťovňa za klienta splní záväzok stanovený v tomto liste - uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za klienta.

Kumulatívna poistná suma
Súčet poistných súm všetkých poistných rizík dojednaných v poistnej zmluve.

Sledujte nás na sociálnych sieťach