Slovník pojmov


Sadzba poistného
Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percentách z poistnej hodnoty. V niektorých prípadoch sa stanovuje v absolútnej hodnote v eurách, a to najmä v krátkodobých poisteniach. Vypočítava sa na základe štatistických údajov a pomocou metód poistnej matematiky. Je to relatívne vyjadrenie ceny poistného rizika.

Slovenská asociácia poisťovní
Bola zaregistrovaná 31. 12. 1993 so sídlom v Bratislave. Jej cieľom je organizovanie a podpora vzájomnej pomoci členským poisťovniam, spolupráca v záujme spoločných potrieb poisťovní. Zastupuje členské poisťovne v medzinárodných orgánoch a organizáciách. Vypracováva odborné posudky z oblasti poisťovníctva pre potreby štátnych orgánov. Pôsobí tiež pri odstraňovaní rozporov medzi členskými poisťovňami. Podporuje rozvoj vedeckej činnosti týkajúcej sa poisťovníctva, vydáva odborné časopisy a publikácie. Organizuje a sprostredkováva výchovu a vzdelávanie pracovníkov poisťovní a výmenu skúseností, aj so zahraničím.

Solventnosť
Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov v príslušnom čase. V poisťovníctve to znamená schopnosť poisťovne plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.

Spoluúčasť
Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.

Sprostredkovateľ poistenia
V poistení dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovne. Svoju činnosť vykonáva za úplatu (províziu), ktorá je kalkulovaná v poistnom. Najčastejšie sa používa pojem „maklér“ alebo „sprostredkovateľ“.

Storno poistného
Pracovný postup predstavujúci zrušenie predpisu poistného na dané účtovné obdobie v prípade zániku poistenia.

Sledujte nás na sociálnych sieťach